Stadgar – Fysioterapeuterna

Stadgar

1. Sektionen för Primärvårdssjukgymnaster är en sektion
inom Fysioterapeuterna.

2. Sektionens huvudsakliga uppgifter är:

 • Att vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten.
 • Att utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbudet.
 • Att utveckla specialiseringen och yrkesgruppen legitimitet.
 • Att genomföra utbildnings och utvecklingsinsatser inom området.
 • Att delta i förbundets opinionsarbete för att stärka professionen.
 • Att stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling genom en starkare koppling till förbundets verksamhet vid universiteten.
 • Att besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet.

3. Medlem i sektionen är ansluten till förbundet. Medlem i förbundet är av Socialstyrelsen
legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut eller studerande vid en av landets fysioterapeutprogram.

4. Sektionen är en egen juridisk person, då den antagit stadgar samt valt styrelse. Sektionen har en från moderförbundet skild ekonomi. Sektionens ekonomi granskas årligen av de utsedda revisorerna. Styrelsen beslutar vilka var för sig får teckna sektionens firma och attesträtt.

5. Årsmötet är sektionen högsta beslutande organ. Innan april månads utgång skall sektionens styrelse haft årsmöte med redovisning av föregående kalenderårs verksamhet och ekonomiska utfall, samt ha sänt över verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Kallelse skall ske senast en månad före ordinarie årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller ¼ av sektionens medlemmar. Kallelse skall ske senast tre veckor före extra årsmöte.

6. Vid årsmötet skall förekomma:

 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet.
 • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för året.
 • Val av styrelse. Styrelseledamöter väljs för två år. Ordförande och sekreterare bör helst inte lämna styrelsen samtidigt.
 • Fastställande av förslag till två revisorer.
 • Fastställande av förslag till firmatecknare.
 • Val av valberedning.
 • Behandling av ärende insända till styrelsen senast 14 dagar före mötet samt ärenden rörande stadgeändring. För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet, utom vid beslut om upplösning av sektionen och stadgeändringar, där 2/3 majoritet fordras. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid val, där lotten skiljer.

7. Ledningen av sektionen handhas mellan årsmötena av styrelsen, som består av förutom ordförande, sekreterare och kassör, minst två ordinarie ledamöter, jämte minst två suppleanter. Vid styrelsesammanträde förs protokoll. Styrelsen är beslutsmässig, då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag, som får enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

8. Det åligger styrelsen:

 • Att verkställa årsmötet beslut.
 • Att till årsmötet framlägga årsberättelse, samt resultat- och balansräkning för den föregående verksamhetsperioden, samt förslag till inkomst och utgiftsstat.
 • Att årligen senast 30 mars översända verksamhetsberättelse till förbundet.
 • Att för godkännande underställa förbundsstyrelsen (FS) förslag till stadgar och stadgeändringar.
 • Att följa kongressens och FS beslut.

9. Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

10. Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas för kvalitetsutvecklingsfrågor för sjukgymnastik inom primärvården.

För intresseföreningen för bildandet av en sektion för primärvårdssjukgymnaster.
Stockholm 2005-11-09
Gerd Jönsson
Ordförande