Nätverk

Flera regionala nätverk på klinisk nivå finns i landet. Nedan ser du vilka och kontaktpersoner till dessa.

Nätverk inom reumatologi.pdf

Nätverk för reumafysioterapeuter

Nätverken inom reumatologi finns i landet på många håll och tillför mycket för våra medlemmar. Därför vill vi i styrelsen lyfta detta till en prioriterad aktivitet under 2020.
Alla kan inte befinna sig överallt, men korta sammanfattningar om vad som diskuteras på träffar och nätverksmöten skulle kunna öka samhörighet och öka medvetenhet om vad som är aktuellt både inom kliniska frågor, förbättringsarbeten i vardagen och implementering av forskning i klinik.

Ett rent forskningsnätverk kanske även detta kan inspirera till och bli aktuellt att skapas i framtiden, men just nu känner vi inte till att sådant finns förutom att det finns intressegrupper inom ramen för eular.

Under en tid har styrelsen försökt att kartlägga vilka nätverk som finns ute i landet. Det finns ett flertal, och nu skulle vi vilja ha hjälp av er medlemmar att vid era träffar utse någon som kort sammanfattar det som kan skapa intresse och mervärde för kollegor i andra delar av landet. Oftast sker redan någon typ av protokollföring, så se över vad som kan vara intressant för kollegor och skicka in till sektionen för reumatologi. Vi kommer vid varje styrelsemöte ha nätverk, som en punkt och hoppas då få in material som sedan publiceras för er.

Om ert nätverk skulle vilja ställa frågor om något till kollegor på andra ställen, gör det då via er rapport. Det är detta ett ypperligt tillfälle att nå ut i landet med frågor eller information. Vi hoppas det kan skapa dialog och kommunikation. Vi når i dagsläget ca 180 kollegor med nyhetsbrevet, men på fysioterapeuternas webb kan även fler få tillgång till materialet, då detta ligger öppet för allmänheten.

Nätverksträff via länk våren 2020

I våras hade reumafysios från Umeå, Sundsvall och Lycksele ett videomöte där Kristina Hörnberg gjorde en genomgång av en artikeln (i länken) om Dos respons av sömnduration relaterat till hälsa hos friska individer
( https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/JAHA.117.005947 ).
Sammanfattningsvis visades att det optimala är att sova 7h, mer eller mindre var relaterat till ökad risk för bla CVD och mortalitet.

Kristina Hörnberg från Umeå berättade om hur en grupp av deras patienter med RA hade visat sig ha förvånansvärt kort nattsömn. Sedan reflekteras det i gruppen runt hur och när patienter tillfrågas om sömn, och vet vi hur våra patienter sover? Ska vi bli bättre på att kartlägga detta? Har patienter med reumatisk sjd behov av speciella insatser för att förbättra sömnen?

Avslutningsvis ställdes frågan om hur vi skulle kunna utvärdera bassängträning?
Finns det något perfekt mätinstrumentet för att fånga upp effekten av bassängträning? Det finns många patienter som inte tränar mer än 1 ggr/vecka, där kan det
vara aspekter på aktivitets och delaktighetsnivå som utvecklas och förbättras och inte förbättrade funktionsmått. Önskemålet är helst att det skulle innebära så liten insats av fysioterapeut som möjligt. Sitter du på svaret? eller har eran klinik goda exempel på hur ni följer upp patienter som tränar i bassäng. Isåfall är vi från Norrlands olika hörn tacksamma om du mailar till sektionen för reumatologi och berättar. Så kan vi fortsätta diskussionen i höst på nästa nätverksmöte.