Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Historik

Smärtsektionen har sitt ursprung i två föreningar:
Svensk Akupunkturförening för Legitimerade Sjukgymnaster (SALS) och
Legitimerade Sjukgymnasters AlgologiFörening (LSgAF)

SALS bildades 1984 i Rättvik och LSgAF bildades 1995. Båda föreningarna kom 1996 att samarbeta i Sektionen för Smärta och Sensorisk Stimulering (SSS) inom LSR. Den 12 april 2002 slogs SALS och LSgAF samman och lever sedan dess vidare som en sektion under LSR - Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering. Samtliga medlemmar i SgSS måste sedan dess också vara medlemmar i LSR. I samband med att LSR 2014 bytte namn till Fysioterapeuterna ändrade också SgSS namn och heter numera Smärtsektionen.

Smärtsektionens huvudsakliga uppgifter är:

att vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten,
att utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbytet,
att utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet,
att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området,
att delta i förbundets opinionsbildningsarbete för att stärka professionen,
att stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling genom en starkare
koppling till förbundets verksamhet vid universiteten,
att besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet.

Stadgar

Smärtsektionens stadgar

Årsmöte

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. På årsmötet redovisar styrelsen föregående kalenderårs verksamhet och ekonomiska utfall. Du har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet och som medlem har du här möjlighet att påverka verksamheten. Kallelse sänds ut senast en månad före ordinarie årsmöte.

Protokoll från Smärtsektionens ordinarie årsmöte:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Smärtsektionens logga