LSR uppvaktade regeringen om nationella taxan – Fysioterapeuterna

2012-12-05 14:49

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

LSR uppvaktade regeringen om nationella taxan

LSR träffade socialminister Göran Hägglund, statssekreterare Karin Johansson, politiskt sakkunnige Lena Furmark m.fl. den 3 december med anledning av Mona Boströms rapport som förespråkat en avveckling av nationella taxan.

LSR representerades av Anna Hertting, förbundsordförande, Anna Pettersson, sakkunnig i professionsfrågor och Jörgen Lundqvist, ombudsman.

Ministern var tydlig med att målet för framtiden är att avveckla systemet utifrån den Eu-rättsliga lagstiftningens krav och den kritik som finns mot nationella taxan. Göran Hägglund manade samtidigt till lugn i frågan och att det fortsatta arbetet får ta den tid det tar och att det kommer att utmynna i en departementsskrivelse som skall gå ut på remiss i sedvanlig ordning.

Vi fick uppfattningen att departementet är väl förtrogen med alla de problem som ligger i frågan:

* det kommunala självstyret med landstingens krav att utgöra ”systemägare”

* olika syn på privat vård inom olika landsting

* de problem som tydliggjorts i gjorda utvärderingar av nuvarande vårdvalssystem

* behovet av en starkare ställning för sjukgymnastik/fysioterapi i primärvården

* vikten av att ett för befolkningen angeläget vårdutbud och småföretagande inte går förlorade i omgörningen av systemet

Regeringen representanter kunde inte ge några garantier för framtiden eller ange när i tiden arbetet och beslut kunde förväntas. Genom att frågan är såpass komplicerad betonade de att deras svar måste vara väl genomtänkt.

LSR framförde att professionen måste ges en tydligare roll i vårdens organisation och dess planering för en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

I det sammanhanget lyfte vi nedanstående punkter som mottogs med stort intresse:

* Tydligare definitioner i den slutna och öppna hälso- och sjukvården (sedvanlig primärvård och specialiserad öppenvård) för både rehabiliterande, behandlande och förebyggande insatser inom ramen för sjukgymnastik/fysioterapi.

* Statligt erkänd specialistförordning för fysioterapi som är ämnet för hälso- och sjukvårdens tredje största legitimerade yrkeskår (motsvarande LSRs specialistordning).

* En vårdgaranti där sjukgymnastik/fysioterapi tydliggörs.

* Sjukgymnastik/fysioterapi ska innefattas i regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att förse huvudmännen med underlag för deras planering av framtida personalförsörjning (det nationella planeringsstödet, NPS).

LSR lämnade också synpunkter på hur vårdval sjukgymnastik/fysioterapi - med egen budget hos huvudmännen - kan införas på tre nivåer för att i framtiden säkerställa och utveckla nuvarande verksamheter för anställda och småskaliga företagare. Vi framförde även LSR:s syn på utformningen av framtida ersättningssystem som bör utgå från dels klassifikationssystemen ICF och KVÅ, dels tidsåtgång och kompensnivå hos yrkesutövaren.

Skrivelsen som överlämnades till Göran Hägglund (pdf)

Senaste nyheterna

Rekommenderade lägsta arvoden

2012-12-21 09:38

Företagare, Medlemsförmån

Nu finns 2013-års rekommenderade lägsta arvoden till sjukgymnaster som föreläser/undervisar eller...

Reportage om Sjukgymnastdagarna

2012-12-19 17:27

Sjukgymnastdagarna

Tidningen Meetings International Västsverige skriver om Sjukgymnastdagarnas flytt till Göteborg i...

LSR och LSR Service AB erbjuder: Starta eget - Marknaden och dess möjligheter

2012-12-17 10:00

Endagskursen ges på sex olika orter och avser att ge dig de första verktygen så att du därefter k...

Dessa beslut tog kongressen

2012-12-14 11:03

Kongress2012

Läs "Besluten som visar vägen", Fysioterapis referat från kongress.

LSR uppvaktade regeringen om nationella taxan

2012-12-05 14:49

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

LSR träffade socialminister Göran Hägglund, statssekreterare Karin Johansson, politiskt sakkunnig...