Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt – Fysioterapeuterna

2015-09-18 12:38

Påverkansarbete

Landstinget i Kalmar inför fysioterapeut direkt

Landstingsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att införa fysioterapeut som första vårdkontakt inom primärvården på bred front. Införandet ska ske inom de befintliga ekonomiska ramarna.

Projekt permanentas

Det innebär att det projekt som genomförts som pilot (1 april 2014-31 mars 2015) på flera vårdenheter i Kalmar län permanentas.

Projektet testade en arbetsmodell där patienter med besvär från rörelse– och stödjeorganen av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen hänvisades från hälsocentral till fysioterapeut.

Det ändrade flödet syftade till att förbättra omhändertagandet av aktuell patientgrupp. Patienterna med dessa behov fick, av den mottagande sjuksköterskan på hälsocentralen, en tid bokad till fysioterapeut vid första kontakt med hälsocentralen.

Det preliminära resultatet av de 755 patienter som har ingått i projektet visade att;

  • Majoriteten tillika 74 procent av patienterna, endast behövde 1-2 besök hos fysioterapeuten.
  • Vid 3-månadersuppföljningen hade 5 procent i målgruppen varit sjukskrivna för sina besvär och 4 procent sökt läkare för aktuella besvär.
  • 90  procent av målgruppen blev färdigbehandlade utan att träffa läkare, där det i resterade 10 procent innefattade sedvanligt samarbete kring patienten.

Positiva slutsatser

Slutsatser är bland annat att ett tidigt omhändertagande gynnar tillfrisknandet, vilket sannolikt påverkar sjukskrivningstalet i positiv riktning och därmed är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ytterligare en samverkansvinst är det ökade samarbetet mellan hälsocentral och rehabiliteringsenhet, vilket gynnat arbetet och ökat förståelsen för varandras kompetenser och skapat effekter utanför projektets ramar.

Projektet är avslutat och det goda resultat har för avsikt att spridas och införas länsövergripande under planperioden 2016-2018.

Slutrapport Fysioterapeut som första kontakt - Landstinget i Kalmar län

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...