Debatt: Kommunerna brister i kompetensutveckling – Fysioterapeuterna

2016-10-24 12:41

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Kommunerna brister i kompetensutveckling

Kommunerna tar inte sitt ansvar för patientsäkerhet och god hälso- och sjukvård. Det visar en ny rapport från Fysioterapeuterna, skriver ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Birgit Rösblad, i en debattartikel hos Dagens Samhälle.

Rapport: Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd 

Debattartikeln i fulltext

Kommunerna tar inte sitt ansvar för patientsäkerhet och god hälso- och sjukvård. Det visar en oroväckande rapport från professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna. Hälso- och sjukvårdens intensiva kunskapsutveckling kommer bara patienterna till del om kunskapen faktiskt sprids och används. För att sköra, multisjuka äldre personer med allvarliga kroniska sjukdomar ska kunna få rätt hälso- och sjukvård krävs därför att kommunerna stödjer personalen i att upprätthålla sin kompetens.

Rapporten "Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd" bygger på en enkät som förbundets medlemmar fått svara på. Undersökning genomfördes för att ge ett underlag till den av regeringen tillsatta statliga Kunskapsstödsutredningen och resultatet är tankeväckande. Rapporten visar att det är kommunalt anställda fysioterapeuter som, i jämförelse med sina kollegor inom primär- och slutenvård, har sämst möjlighet att upprätthålla sin kompetens. De saknar i stor utsträckning möjlighet till fortbildning, kollegialt utbyte och de har inte tillgång till databaser där de kan ta del av forskning. I jämförelse med landsting och universitet finns inte samma tradition av kunskapsutveckling i den kommunala verksamheten. Förutom de konkreta resultat som denna kunskapsutveckling ger, med säkrare och effektivare behandlingsmetoder, medför den integrerade FoU-verksamheten i landstingen att en kunskapstradition bildats. Detta saknas helt i den kommunala verksamheten.

Enligt Patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal "utföra sitt arbete i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet". Detta förutsätter att den enskilde yrkesutövaren håller sig ajour med den intensiva kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Men rimliga möjligheter att uppfylla dessa krav måste också finnas – något som saknas för kommunalt anställda fysioterapeuter.

Ytterligare ett problem är den bristande styrningen och uppföljningen inom kommunal hälso- och sjukvård. Inom den slutna hälso- och sjukvården finns kvalitetsregister som följer upp vilka insatser patienterna får. Resultaten från kvalitetsregistren ger sedan stöd för vårdenheters förbättringsarbete och är en otroligt viktig faktor i arbetet för en patientsäker och jämlik hälso- och sjukvård. Detta försvåras idag av att patientdatalagen inte tillåter att uppgifter samlas in om patienter över vårdgränser. Detta gör det omöjligt att veta vilken kvalitet som den kommunala hälso- och sjukvården håller.

I en tid då utvecklingen alltmer går mot att sjukvård i kommunal regi ökar är det oroväckande att förutsättningarna för kunskapsutveckling, för bland annat fysioterapeuter, inom kommunerna är så svaga som framkommer i rapporten. Detta drabbar framförallt patienter som får sjukvård i hemmet och som ofta är patienter med stora och komplicerade behov. Sköra, multisjuka äldre, personer med allvarliga kroniska sjukdomar och även personer i livets slutskede. Att multisjuka personer idag vårdas i en organisation som inte uppfyller rimliga krav på kompetensuppbyggnad, kunskapsutveckling samt styrning och uppföljning är ett stort problem. När sjukvård lyfts från slutenvård till kommunal vård utan att kvaliteten säkerställs riskerar det att få förödande konsekvenser för patienterna.

Vi ser redan idag att det är ett allvarligt problem att personalen inte har möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till rätt kunskaps- och beslutsstöd. Detta drabbar främst de enskilda patienterna som inte får den vård de har rätt till. Det är hög tid att kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare och ger sina anställda fysioterapeuter möjlighet och utrymme till kompetensförsörjning och förutsättningarna för den lärandekultur som saknas idag, för att de ska ha rimliga förutsättningar för att kunna erbjuda den bästa vården och rehabiliteringen.

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
Birgit Rösblad, docent och Fou-chef, Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...