Beslut om åtta mål och 33 aktiviteter – Fysioterapeuterna

2016-11-21 11:59

Påverkansarbete, Kongress 2016

Beslut om åtta mål och 33 aktiviteter

Under den gångna helgen tog Fysioterapeuternas kongress beslut om åtta mål och 33 aktiviteter (proposition 2) för kommande mandatperiod 2017-2020. Kongressen beslutade även om ny vision och nytt uppdrag (proposition 2), antog en värdegrund och utsåg en ny förbundsstyrelse, samt etiskt råd. Dessutom bifölls flera motioner.

Samtliga mål och aktiviteter för 2017-2020

MÅL 1 - Bättre löneutveckling och ökad lönespridning

 • Aktivitet 1:1: Förbundsstyrelsen ska besluta om nytt lönpolitiskt program som på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för och ger stöd till bättre löneutveckling och ökad lönespridning bland medlemmarna.
 • Aktivitet 1:2: Förbundsstyrelsen tar fram strategi för hur förbundet såväl nationellt som lokalt ska verka för moderna och rimliga ersättningsmodeller och modernisering av lag och förordning om ersättning för fysioterapi, d.v.s. Nationella taxan.

MÅL 2 - Arbetsmiljö och villkor som möjliggör ett patientsäkert och hållbart yrkesutövande

 • Aktivitet 2:1: Förbundsstyrelsen utarbetar en strategi för att påverka arbetsvillkor och hälso- och sjukvårdens organisation så att alla fysioterapeuter har möjlighet att fullgöra sitt arbete utifrån lagkrav och etiska regler.
 • Aktivitet 2:2: Förbundsstyrelsen ska verka för att det ska finnas skyddsombud hos alla arbetsgivare där det finns fysioterapeuter verksamma.
 • Aktivitet 2:3: Förbundsstyrelsen ska ta fram policy för hur förbundet ska företrädas i frågor som rör företagares villkor.

MÅL 3 - Grundutbildning som håller högkvalitet och möter hälso- och sjukvårdens behov

 • Aktivitet 3:1: Strategi tas fram av förbundsstyrelsen för hur förbundet i samverkan ska verka för förlängd grundutbildning.
 • Aktivitet 3:2: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att bjuda in lärosätena till en dialog om hur vi tillsammans kan samverka bättre kring utbildningens utformning, innehåll och kvalitet.
 • Aktivitet 3:3: Förbundsstyrelsen ska verka för en utökning av antalet utbildningsplatser.

MÅl 4 -  Bättre möjlighet till hög kvalitet och livslångt lärande

 • Aktivitet 4:1: Förbundsstyrelsen ska fortsätta verka för att det i alla typer av verksamheter ska finnas goda villkor för kontinuerlig och livslång professionsutveckling.
 • Aktivitet 4:2: Förbundsstyrelsen ska utreda möjligheterna att förbundet utveckla ett uppföljningssystem i kvalitetsfrågor.

MÅL 5 - Högkvalitativ forskning som kommer till användning

 • Aktivitet 5:1: En forskningsfond ska bildas som stödjer fysioterapeutisk forskning.
 • Aktivitet 5:2: Förbundsstyrelsen ska ta fram en strategisk plan för hur forskningskompetens kan tillvaratas bättre i den kliniska verksamheten.
 • Aktivitet 5:3: Förbundets arbete med kvalitetsregister, riktlinjer och kunskapsstöd ska utvecklas så att fysioterapeutiska insatser får större genomslag.
 • Aktivitet 5:4: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för studenter under grundutbildningen som är medlemmar att söka medel för examensarbete.

MÅL 6 - Ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg

 • Aktivitet 6:1: Förbundsstyrelsen ska i samverkan med distrikt och sektioner ta fram en tydlig, enhetlig och välfungerande struktur för förbundets samlade påverkansarbete.
 • Aktivitet 6:2: Förbundsstyrelsen tar fram ett stöd för hur lokala modeller för en differentierad tjänstestruktur, inklusive utökat tjänsteansvar, kan se ut.
 • Aktivitet 6:3: Förbundsstyrelsen ska verka för att det finns en MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) i alla kommuner.
 • Aktivitet 6:4: Förbundsstyrelsen ska reformera ansökningsprocessen till specialist så att den blir så transparent, kvalitetssäker och tidseffektiv som möjligt.
 • Aktivitet 6:5: Förbundsstyrelsen ska ta fram en modell för utformning och införande av specialistutbildning inom ramen för en klinisk anställning
 • Aktivitet 6:6: Förbundsstyrelsen tar fram en strategisk plan kring hur fysioterapeuter kan tas tillvara bättre i hälso- och sjukvårdens ledning och styrning.
 • Aktivitet 6:7: Förbundsstyrelsen ska verka för att det ska finnas fysioterapeuter inom elevhälsan i alla kommuner.

MÅL 7 - En stark och ändamålsenlig organisation

 • Aktivitet 7:1: Förbundsstyrelsen ska genomföra en organisationsöversyn för att utveckla förbundets organisation, stärka demokratin och delaktigheten, samt möjliggöra högre proaktivitet.
 • Aktivitet 7:2: Förbundets stadgar justeras så att distrikten årsmöten, liksom idag, hålls under sista kvartalet, och att distriktens mandatperiod, liksom idag, löper kalenderårsvis. Distriktens verksamhets- och räkenskapsår, till skillnad från idag, också följer kalenderåret. Vid distriktens årsmöten tas beslut om verksamhet, räkenskaper och ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för dels sista kvartalet förgående år och dels för tiden 1 januari till och med 30 september innehavande år.
 • Aktivitet 7:3: Förbundsstyrelsen ska genomföra en översyn av gränssnittet mellan förbundet och förbundets servicebolag för att klargöra de olika organisationernas åtaganden gentemot medlemmarna.
 • Aktivitet 7:4: Förbundsstyrelsen, i samverkan med studentsektionen, ska ta fram en ny strategi för medlemsrekrytering av studenter och nya i professionen.
 • Aktivitet 7:5: Förbundsstyrelsen ska utveckla medlemserbjudandet för chefer och ledare, samt personer som på annat sätt arbetar med hälso- och sjukvårdens utveckling.
 • Aktivitet 7:6: Förbundsstyrelsen ska se över utbudet av utbildning för förtroendevalda.
 • Aktivitet 7:7: Förbundet antog en värdegrund. Läs mer om värdegrunden
 • Aktivitet 7:8: Ny alkoholpolicy antogs där förbundet aldrig bjuder på alkohol vid intern eller extern representation.

MÅL 8 - En fortsatt god ekonomi i förbundet

 • Aktivitet 8:1: Ordinarie medlemsavgift 2017-2020 fastställs till 290 kronor per månad inklusive förbundets inkomstförsäkring.
 • Aktivitet 8:2: Förbundsstyrelsen får mandat att höja medlemsavgiften med maximalt 5 procent om kostnadsbilden kraftigt förändras och orsaken till detta ligger utom förbundsstyrelsens kontroll.
 • Aktivitet 8:3: Förbundet antar förbundsstyrelsens förslag till arvodering av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundsstyrelseledamöter.
 • Aktivitet 8:4: Förbundet antog förbundsstyrelsens förslag till rambudget och ekonomisk förvaltning för perioden 2017-2020.

Beslut om 30 motioner

Kongressen beslutade att gå på förbundsstyrelsens förslag till beslut för alla motioner förutom motion nr 30.

 • Kongressen biföll motion 30 som innebär att förbundet ska bekosta entré och kostnad för resa och logi för ordförande och förhandlingsråd i samtliga distrikt till fysioterapidagarna, dvs Fysioterapi 2017 och Fysioterapi 2019.
 • Kongressen biföll även motion nr 19 som innebär att förbundet tar fram ett webbaserat utbildningsmaterial till medlemmarna i något eller några aktuella och användbara områden, till exempel löneförhandling eller påverkansarbete.
 • Kongressen beslutade att förbundsstyrelsen ska arbeta för att bilda en gemensam sektion för de sektioner och intresseområden som arbetar inom muskuloskeletal hälsa (motion 21).

Senaste nyheterna

Kvalitetspriset 2024: Meja Kvinnohälsa möter behoven hos kvinnor i alla åldrar

2024-02-20 14:00

Kvalitetspriset

Meja Kvinnohälsa tilldelas Fysioterapeuternas kvalitetspris 2024. Sedan starten 2022 har Meja...

Ansök om dispens senast 1 juni

2024-02-19 09:28

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Nu finns ett extra ansökningstillfälle för dispensansökningar för specialistkompetens, med sista...

Skriv en motion till kongressen

2024-02-19 09:25

Fysioterapeuterna, Kongress 2024

Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen. En motion är ett förslag till beslut....

Hur har du det på jobbet? - svara på vår enkät

2024-02-05 10:21

Fysioterapeuterna, Medlem

Idag den 5 februari får du som är medlem en enkät från Fysioterapeuterna. Enkäten handlar om...

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...