Många svarade på framtidsenkäten – Fysioterapeuterna

2016-04-04 10:20

Påverkansarbete, Kongress 2016

Många svarade på framtidsenkäten

Över 200 svar kom in till förbundets framtidsenkät. Svaren ligger till grund för förbundsstyrelsens arbete med att ta fram propositioner till kongressen i november. Stort tack för alla kloka, genomtänkta och engagerade svar! Analysen är påbörjad och det finns mycket intressant att reflektera över.

1. Vad är den viktigaste åtgärd som vi som vårdgivare kan göra för att öka patientens inflytande och möjlighet till medverkan i sin hälso- och sjukvård?


Det är tydligt att fysioterapeuter efterfrågar mer tid för ökad patientmedverkan. Det finns också intresse av ökad metodkompetens för att bli bättre på att förstå patientens egna önskemål. Många lyfter också behovet av att göra information tillgänglig och begriplig och att hälso- och sjukvårdens insatser behöver följas upp bättre för att vi ska kunna se om resultatet blev som patienten ville.

2 . Vilka kommer att vara de tre viktigaste utmaningarna för hälso- och sjukvården kommande 5-10 år?

Fysioterapeuternas medlemmar ser flera stora utmaningar för hälso- och sjukvården framöver. Den utmaning som flest pekar på är olika aspekter av kompetensförsörjning: att behålla medarbetare, att rekrytera och att locka nya till yrket. Många lyfter frågor om ekonomi och resursbrist som en utmaning som leder till tuffa prioriteringar och begränsar möjligheten att utöva yrket som man skulle vilja göra. Medlemmarna ser också utmaningar med att kunna möta behoven hos grupper som blir större, till exempel äldre, invandrare och personer med psykisk ohälsa. Många ser behovet av ett mycket större fokus på förebyggande insatser som en av framtidens stora utmaningar.

3. Vilka kommer att vara de tre viktigaste utmaningarna för fysioterapi som profession kommande 5-10 år?

När det gäller utmaningar för vår egen profession finns ett stort intresse av att kunna inta nya arenor, att bredda vårt verksamhetsfält och våra arbetsuppgifter. Många vill jobba mer med förebyggande, med äldre, psykisk ohälsa och elevhälsa till exempel. Samtidigt finns en oro över konkurrens från andra professioner som delvis har samma kompetens eller verksamhetsområde som vi. Det finns önskemål om mer marknadsföring och en stärkt position så att det blir tydligare vad som är unikt för fysioterapi. Många uttrycker också behov av kompetensutveckling, evidensbasering, forskning och tillämpning av kunskap ute i vardagen.

4. Vilka kommer att vara de tre viktigaste utmaningarna för förbundet Fysioterapeuterna kommande 5-10 år?

Medlemmarna ser ett antal stora utmaningar för förbundet kommande år. Det som flest nämner är lönefrågan; att lönerna är för låga, att lönespridningen är för dålig och att det inte finns någon tydlig koppling mellan ökad utbildning och kompetens och högre lön. Bland de som svarat finns också en frustration över hur specialistordningen fungerar och många instämmer i förbundets åsikt att specialistordningen borde vara statligt sanktionerad i någon form. En annan utmaning för förbundet är frågor kring kompetens och utbildningskvalitet. Många efterfrågar nytänkande och att förbundet ska synas mer i samhällsdebatten och påverka och sprida kunskap om professionen. En annan vanlig åsikt är att förbundet behöver stärka det lokala arbetet, ha ett tydligt medlemsfokus och jobba med rekrytering av nya medlemmar.

Nu jobbar förbundsstyrelsen vidare med att utifrån de synpunkter som kommit in föreslå förändringar av förbundets verksamhet till kongressen i höst.

Samtliga enkätsvar

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...