Debatt: Lyft elever med särskilt stöd – Fysioterapeuterna

2017-01-03 08:56

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Lyft elever med särskilt stöd

Den skola som inte lyckas uppväga skillnaderna i elevernas olika förutsättningar bidrar till utanförskap och ohälsa hos barn, men också sämre förutsättningar senare i vuxenlivet. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal tillsammans med ordförandena för Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska logopedförbundet, i en debattartikel hos Skolvärlden.

Debattartikeln i fulltext

Vi vet att tidiga insatser på många sätt har en avgörande effekt för utveckling, hälsa och förutsättningar senare i livet. Trots detta får barn och unga inte det stöd de behöver, vilket tydligt märks inom skola och utbildning. Med en bredare kompetens inom elevhälsan kan alla barn och unga få bättre förutsättningar för jämlikt lärande och jämlik hälsa.

Var femte elev har i dag behov av särskilt stöd. Om alla kommuner följer skollagen ska alla elever ges lika möjlighet till hälsa, lärande och utveckling. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Den senaste tiden har flera rapporter visat att skolornas lärmiljö inte är anpassad för att möta de behov eleverna har och detta särskilt gällande elever med funktionsnedsättningar. I den senaste Pisa-undersökningen finns också tecken på att skolan har blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och att likvärdigheten i undervisningen har blivit sämre.

Skolmiljön är grundläggande för att alla elever ska nå sin fulla potential i sitt lärande och i sin utveckling. Möjligheten till delaktighet i skolans aktiviteter är här en nyckelfråga, särskilt för elever med funktionsnedsättning eller social utsatthet, som oftare får en svagare ställning på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Den skola som inte lyckas uppväga skillnaderna i elevernas olika förutsättningar riskerar inte bara att eleverna missar utbildningens mål, utan bidrar också till utanförskap och ohälsa hos barn, men också sämre förutsättningar senare i vuxenlivet.

Enligt Skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola har en miljö som främjar alla elevers hälsa och välmående och som ger goda förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. Fokus ska därmed inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv med fokus på att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Rapporter från såväl Skolverket som Specialpedagogiska skolmyndigheten visar dock att så inte är fallet idag.

Regeringen har bland annat förstärkt elevhälsan med närmare 700 personer, en satsning vi är positiva till. Men det räcker inte med att utöka antalet tjänster inom elevhälsan. Man behöver även se till vilken kompetens som behövs för att på bästa sätt ge barn och unga det stöd de behöver. Vi representerar tre professioner: logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som kan bidra till en mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa.

Tre av tio barn har i dag någon form av funktionsnedsättning och vår kompetens kan bidra till att höja skolornas kunskapsnivå om funktionsnedsättningar och vilken inverkan dessa har på elevens hälsa och lärande. Funktionshinderperspektivet i skolan skulle öka och skapa bättre förutsättningar för att alla elever får det stöd de behöver.

Våra kompetenser kan bidra till att det skapas bättre förutsättningar till delaktighet och en tillgänglig skola för alla elever genom extra anpassningar, individuella strategier, kompensatoriska hjälpmedel, kommunikativt och kognitivt stöd till elever som möter utmaningar i sin skolgång. Allt för att tillgängliggöra undervisningen och skolmiljön inklusive att stödja elevens delaktighet i lek och andra sociala sammanhang i skolan.

Skolans förebyggande arbete är viktigt i strävan mot en jämlik hälsa och jämlikt lärande. Med våra kompetenser i elevhälsan förstärks skolans hälsofrämjande arbete med fokus på hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet. Tidiga hälsofrämjande insatser leder till förbättrad hälsa och ökade förutsättningar för alla elever att delta i skolarbetet. Tillsammans med andra professioner inom elevhälsan kan vi erbjuda barn och unga insatser som är avgörande för att förebygga ohälsa och utanförskap. Detta menar vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter

Ulrika Guldstrand, ordförande i Svenska logopedförbundet

Stefan Jutterdal, förbundsordförande i Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.