Äldre drabbas när anslagen minskar till kvalitetsregister – Fysioterapeuterna

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrerade, kunskapsbaserade och preventiva insatser för äldre. Det skriver bland annat tf ordförande Cecilia Winberg i en debattartikel hos Dagens Medicin.

Debattartikeln i fulltext

Just nu pågår ett nationellt arbete kring nya kunskapsstöds- och uppföljningssystem. I detta ses nationella kvalitetsregister som en integrerad del av kunskapsstyrningen och kommer att finansieras av landstingen/regionerna, samt staten. Kommunerna hamnar utanför, både som användare och som finansiärer av register. Ett kvalitetsregister som just nu drabbas hårt av minskade anslag är Senior alert.

Det övergripande målet med Senior alert är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer. Registret är unikt eftersom det sätter den äldres perspektiv och det multiprofessionella teamets roll i fokus. Men också för att det inte är diagnosrelaterat utan fokuserar på de hälsorisker som finns hos äldre, det vill säga fallolyckor, trycksår, undernäring, munhälsa, blåsdysfunktion och problem i dagliga aktiviteter.

"Fallolyckor kostar samhället 24,6 miljarder kronor varje år"
Bara fallolyckor är en stor hälsorisk. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Men det är inte bara ett lidande för den som drabbas utan det kostar samhället 24,6 miljarder kronor varje år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det går dock att minska behovet av hälso- och sjukvård samt omsorg så länge vi använder kunskapsbaserade preventiva insatser.

Senior alert är ett betydande verktyg för att stödja förebyggande insatser inom alla de vård- och omsorgsverksamheter som äldre kommer i kontakt med. Registret är också ett konkret verktyg för förbättringsarbete, då registreringen av åtgärder och uppföljning går att följa på individ-, verksamhets- och aggregerad nivå.

Minskade anslag till Senior alert innebär minskade möjligheter till att kontinuerligt förbättra de förebyggande vård- och omsorgsinsatser för äldre personer som våra medlemmar utför varje dag. Det innebär också att den pågående utvecklingen mot personcentrerad, kunskapsbaserad och säker vård motverkas. Det är inte rimligt. Det systematiska arbetet med preventiva insatser borde i stället öka för att få samhällets personella och finansiella resurser att räcka till i framtiden.

Vi har svårt att förstå argumenten att minska anslaget för ett kvalitetsregister som understödjer kunskapsbaserade preventiva insatser riktade mot sköra äldre. För Sveriges äldre och våra medlemmar är det av stor vikt att Senior alert kan behålla nuvarande funktioner och kunskapsstöd samt ges möjlighet till utveckling för framtidens behov.

Vi anser därför att regeringen bör garantera att kvalitetsregistret Senior alert får en anslagsnivå i paritet med dess innehåll och användning. På så sätt kan registret fortsätta att utvecklas och vara ett stöd i våra medlemmars arbete med att erbjuda kvalitetssäkrade insatser till äldre personer.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Cecilia Winberg, tf ordförande Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Susanne Ask, ordförande Dietisternas riksförbund
Hans Göransson, ordförande Sveriges tandläkarförbund
Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges tandhygienistförening

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.