Debatt: Fler utbildningsplatser behövs – Fysioterapeuterna

2017-10-11 09:23

Påverkansarbete, Utbildning, Debattartikel

Debatt: Utbildningsplatserna för fysioterapeuter måste bli fler

Efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter är betydligt större än tillgången. Antalet utbildningsplatser bör utökas. Det skriver bland annat tf förbundsordförande Cecilia Winberg i en debattartikel hos Dagens Medicin.

Debattartikeln i fulltext

Det råder stor brist på arbetsterapeuter och fysioterapeuter, såväl inom kommunal som landstingsdriven hälso- och sjukvård. Arbetsgivare har svårt att rekrytera, vilket drabbar patienterna som inte får de insatser som de har rätt till. Trots det blir platserna vid våra utbildningar snarare färre än fler. För att säkerställa en jämlik vård i hela landet måste regeringen agera och istället utöka antalet utbildningsplatser.

Den nyligen presenterade höstbudget innefattar en rekordstor satsning på hälso- och sjukvården med fokus på vårdens personal, en ökad tillgänglighet och samordning. Utöver det kommer det ske en utbyggnad av vad som beskrivs som "samhällsviktiga utbildningar". I denna satsning ingår bland annat utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska samt en utbyggnad av läkarutbildningen med motsvarande 440 utbildningsplatser. Detta är naturligtvis välkomna och viktiga satsningar. Men om regeringen menar allvar med att vården som erbjuds ska vara effektiv, jämlik, behovsanpassad och av god kvalitet behöver tillgången till alla vårdens professioner säkras. Det behövs fler riktade satsningar.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter är i hög utsträckning samhällsviktiga professioner som varje dag bidrar till en behovsanpassad och effektiv vård. Vi har vetenskapligt underbyggd kompetens i rehabilitering och arbetar för att människor trots sjukdom och funktionsnedsättning ska kunna möta livets utmaningar. I kompetensområdet ingår proaktivt arbete för att stötta människor att stärka sin hälsa. Våra professioner bidrar i stor utsträckning till att effektivisera vårdkedjan. En god rehabilitering bidrar inte enbart till minskat lidande för enskilda individer, det kan även ge stora samhällsekonomiska vinster genom att bidra till ett bättre vårdflöde och minska behovet av vård och omsorg i hemmet samt till att stödja återgång till arbete hos de som är i arbetsför ålder.

Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som kommer att öka behovet av arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Dessutom tillkommer nya arenor för våra professioner, som elevhälsa, utökad primärvård samt inom folkhälsoarbetet.

Efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter är betydligt större än tillgången. Antalet utbildningsplatser bör utökas. Vi anser att riktade statliga medel måste tillföras lärosätena, eftersom rådande förutsättningar inte medger någon ökning inom ramen för nuvarande budgetar. Det är snarare så att den successiva urholkningen av anslagen till utbildning på grundnivå inneburit att antalet utbildningsplatser minskat. Vid Umeå universitet har antalet studieplatser vid arbetsterapeututbildningen dragits ner, och i Luleå har platserna vid fysioterapeututbildningen minskats.

Framtiden kommer kräva satsningar på såväl hälsofrämjande och preventivt arbete som rehabilitering. Detta kräver i sin tur en ökning av tillgång på personal med hög kompetens för att bidra till effektivisering och utveckling av hälso- och sjukvården. Det är dags att regeringen visar på handlingskraft. Vi kommer inte kunna möta de utmaningar som vi står inför om vi inte tänker nytt. Att öka antalet grundutbildningsplatser för arbetsterapeuter och fysioterapeuter är en god investering för samhället, vilket gynnar såväl den enskilda individen och närstående som hälso- och sjukvården och samhällsekonomin i stort.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
Cecilia Winberg, tf förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Birgitta Wästberg, Chefsarbetsterapeut, Skånes universitetssjukvård
Susanna Stenevi Lundgren, Chefsfysioterapeut, Skånes universitetssjukvård
Agneta Julinder, Funktionsområdeschef, FO Arbetsterapi och fysioterapi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Åsa Sand, Verksamhetschef, Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Marianne Christensen, Verksamhetschef, VO Paramedicin, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Pernilla Järnvall Hint, Verksamhetschef, Rörelse och hälsa, Region Östergötland
Eva Möllberg, Verksamhetschef, Rehabiliteringsenheten, Centralsjukhuset i Karlstad och Arvika sjukhus, Landstinget i Värmland
Anette Forsberg, Verksamhetschef, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset, Region Örebro län
Catrine Nygren, Verksamhetschef, Rehabcentrum, Skellefteå lasarett
Mehran Redjamand, Verksamhetschef, Verksamhetsområde Rehabilitering, Skånevård Kryh
Ann Danielsson, Enhetschef, Sjukgymnastik- och arbetsterapimottagningen, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund
Catrin Persson, Enhetschef, Sjukgymnastik- och arbetsterapimottagningen, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund
Loy Lam, Enhetschef, Rehabilitering och stödenheten, Lasarettet Trelleborg, Skånevård Sund

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.