Debatt: Inför mer rörelse i skolan – Fysioterapeuterna

2017-04-27 09:41

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Inför mer rörelse i skolan

Det är häpnadsväckande att ansvarig minister Gustav Fridolin inte lyssnar till den expertis som under många år lyft forskning och beprövad erfarenhet av vikten att röra på sig och vad det får för resultat för inlärning och bättre hälsa. Det skriver bland annat ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Debattartikeln i fulltext

I dag bereds stadieindelad timplan i utbildningsutskottet men beslut om antal timmar i idrott dröjer trots att alla verkar se utmaningarna med verkligheten att fler barn sitter allt mer still. Sverige ligger i dag lägst av alla de nordiska länderna i antalet idrottstimmar i skolan och enligt en presenterad rapport från Nordiska ministerrådet så visar det sig att svenska barn är de mest stillasittande barnen i Norden.

Den dagliga rekommendationen för måttlig till intensiv fysisk aktivitet för barn är minst 60 minuter per dag. Inte ens var fjärde elvaåring i Sverige når rekommendationen enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Ger tydliga resultat

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill inte öka antalet timmar i idrott och hälsa på grund av att frånvaron från idrottslektionerna är hög och kvaliteten för låg. Vi håller med om att kvaliteten i undervisningen behöver bli bättre, men det innebär inte att nuvarande timplan är tillräcklig.

Många kommuner och rektorer har på eget initiativ arbetat för höjd kvalitet på undervisningen och ett utökat antal timmar i idrott och hälsa och därigenom sett tydliga resultat, både i elevernas betyg och i deras studiero.

Vi är många från olika delar av samhället som lyft dessa frågor under lång tid och visat att meningsfull fysisk aktivitet som tillvaratar barns och ungas intressen för rörelse leder till ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och minskad risk för belastningsskador. Pedagogiskt upplagda rörelseaktiviteter under skoldagen kan leda till bättre skolresultat.

Det är häpnadsväckande att ansvarig minister Gustav Fridolin inte lyssnar till den expertis som under många år lyft forskning och beprövad erfarenhet av vikten att röra på sig och vad det får för resultat för inlärning och bättre hälsa. Flera rapporter pekar på sämre hälsa och sämre skolresultat för svenska barn. Barns och ungdomars motionsvanor påverkar inte bara deras hälsotillstånd just nu utan även deras framtida hälsa.

I skolan når vi alla barn och därför kan mer idrott och hälsa samt rörelse bidra till en mer jämlik hälsa, för alla.

En timmas rörelse per dag

Forskning visar att det kan vara svårt för idrottslärarna att skapa intensiv aktivitet under alla lektioner. Därför vill vi att timmarna i ämnet idrott och hälsa kompletteras med 60 minuters rörelse varje dag. Vi anser därför att:

  • Ämnet idrott och hälsa bör utökas med minst 100 timmar.
  • Utöver detta ska det införas minst 60 minuters rörelse per dag som leds av pedagogiskt kompetent personal.
  • Bättre förutsättningar och bredare kompetens behövs inom elevhälsan, exempelvis kan fysioterapeuter bidra med hälsofrämjande insatser och stödja lärarna i det förebyggande arbetet.
  • Skollagen bör efterlevas på ett ändamålsenligt sätt så att alla barn och unga kan få bättre förutsättningar för jämlik hälsa.
  • Skolgårdar och -miljöer ska planeras och uppmuntra till rörelse.

Alltför stor och viktig fråga

I Sverige har flera skolor börjat med pulsträning för att förbättra inlärningen, men det ser mycket olika ut i olika kommuner. Det räcker inte med att det är några skolor som tar eget initiativ. Frågan om hur samhället kan förebygga ohälsosamma levnadsvanor hos barn är en alltför stor och viktig fråga för att ansvaret ska läggas på enskilda eldsjälar inom skolan.

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns belägg i forskningen för att fysisk aktivitet bidrar till barns utveckling, hälsa och lärande.

Det är dags att Gustav Fridolin lyssnar på detta och ser vikten av att ge fler barn möjlighet att må bättre och få bättre skolresultat.

Vi ser fram emot att vara en del i detta arbete!

Björn Eriksson, ordförande Riksidrotts- förbundet och SISU Idrottsutbildarna och Gymnastik- och idrottshögskolan

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna

Håkan Larsson, professor Gymnastik- och idrottshögskolan

Suzanne Lundvall, docent Gymnastik- och idrottshögskolan

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.