Debatt: Inrätta MAR i alla kommuner – Fysioterapeuterna

2017-04-03 13:35

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Inrätta MAR i alla kommuner

Det är orimligt att kommuner kan välja bort en funktion, MAR, som bidrar till att höja patientsäkerheten i rehabilitering av äldre. Det skriver bland annat ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel hos Dagens Samhälle.

Debattartikeln i fulltext

Idag får många äldre inte tillgång till den rehabilitering de har rätt till. Många tvingas därför uppsöka akutmottagningar helt i onödan. En lösning är att inrätta MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i alla landets kommuner och därmed höja kvaliteten och patientsäkerheten.

Alla äldre har enligt hälso- och sjukvårdslagen lika rätt till vård och behandling, men tillgången till rehabilitering inom den kommunala äldreomsorgen varierar stort över landet. Trots att det skett en stor kunskapsutveckling gällande rehabiliterings- och preventionsinsatser till äldre de senaste 20 åren har kunskaper i mycket liten utsträckning använts för att förbättra verksamheten. Utöver detta finns stora problem med samverkan mellan olika vårdinsatser.

Saknas konkreta förslag

I dagarna överlämnade regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto sitt slutbetänkande ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer” till äldreministern Åsa Regnér. Slutbetänkandet är ett gediget arbete och vi ställer oss bakom många av utredningens bedömningar, men anser samtidigt att det saknas konkreta förslag som kan förbättra den akuta situation vi redan står mitt i.

Många av förslagen är mycket viktiga. Äldreforskningen behöver prioriteras och det behövs även uppföljning och stöd för samverkan och förbättringsarbete. Men att bedriva forskning och implementera resultat tar tid. Detsamma gäller samverkan över organisatoriska gränser. Våra äldre har inte tid att vänta och allt fler äldre kommer inom kort behöva mer rehabiliterande insatser och insatser som främjar och stimulerar ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Ojämlik situation

Ett viktigt steg mot en stärkt och jämlik kommunal rehabilitering är att inrätta MAR, medicinska ansvarig för rehabilitering, i alla landets kommuner. Det är orimlig att kommuner kan välja bort funktionen som bidrar till att höja kvaliteten och patientsäkerheten i kommunens rehabilitering av äldre. I nuläget finns endast MAR i cirka 60 av landets 290 kommuner vilket ytterligare förstärker bilden av en ojämlik situation.

I utredningens slutbetänkande framkommer ”att det inte kan uteslutas att MAR skulle bidra till en högre kvalitet” med argumentet att de flesta kommuner har för litet befolkningsunderlag. Att utredaren väljer att inte föreslå införandet av MAR, trots evidens om dess betydelse, är olyckligt. Utifrån den demografiska utvecklingen är det dessutom i de små kommunerna som antalet äldre är procentuellt flest, det är alltså i dessa kommuner som behovet av MAR är som allra störst. Samverkan över kommungränser sker idag inom många kommunala områden och borde även kunna ske för en MAR-funktion.

Vi kan skapa förutsättningar

Det som behövs är ett politiskt ledarskap som vågar se vikten av preventivt arbete och att prevention och rehabilitering kan spara både personligt lidande och samhällsekonomiska resurser. Ansvariga politiker borde skyndsamt verka för att funktionen MAR tillsätts i alla landets kommuner. Genom denna enkla åtgärd kan vi skapa förutsättningar för en patient- och kvalitetssäker kommunal hälso- och sjukvård, säkerställa att den senaste forskningen och kunskapen omsätts i verksamheterna samt att resurserna används på mest effektiva sätt. Det ska inte vara beroende på vilken kommun man bor i om man ska garanteras en patient- och kvalitetssäker rehabilitering.

  • Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
  • Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  • Ritva Elg, ledamot Reumatikerförbundets styrelse
  • Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas Riksförbund

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.