Förbättringar i kollektivavtalet för kommun och landsting – Fysioterapeuterna

2017-06-15 11:00

Kollektivavtal

Förbättringar i kollektivavtalet för kommun- och landsting

Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs OB-ersättningen och helgersättningen.

Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017.

Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd av kommun, landsting, region eller kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Dessa ändringar är gjorda:

Arbetsmiljön

I första paragrafen har nu tillförts en skrivning om vikten av att skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö samt om individens inflytande över arbetstidsförläggning.

Bisyssla

Om våra medlemmar får en bisyssla ska man nu på eget initiativ anmäla denna till arbetsgivaren enligt § 4.

Möjlighet att förfoga över övertid/mertid

I § 13 mom. 7 b) och c) tillförs möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat uttag av extra övertid samt uttag av extra mertid. Det innebär att lokala parter nu kan förfoga över såväl allmän som extra övertid/mertid. Detta möjliggör till exempel att lokala parter kan komma överens om en annan gräns för vad som ska vara allmän övertid/mertid respektive extra övertid/mertid.

Sparad övertid

I § 20 begränsas antalet sparade övertidstimmar till högst 200. För överstigande timmar ges ekonomisk ersättning. (Denna överenskommelse gjordes dock redan hösten 2016 med tillförs nu AB istället för i protokollsanteckningar)

OB-ersättning

Ersättning för obekväm arbetstid höjs enligt märket inom industrin under kommande 3 år (totalt 6,5 procent) I mom. 1 har det tillförts en anmärkning som innebär att med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton. Det innebär att förhöjt O-tillägg A som utges mellan kl. 22–06 nu utges även natt mot helgdagsafton

Jour och beredskap

Skrivningarna om jour och beredskap i § 22 mom 1, skärps genom att stycket, om att jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning som är absolut nödvändig, flyttas upp och nu inleder momentet.

Ersättning för jour och beredskap

Ersättningen för jour och beredskap höjs och gränsen för när den högre ersättningen utges sänks från 150 till 130 timmar.

Förhöjd helgersättning

Den förhöjda ersättningen under helg höjs från 100 procent till 110 procent.

Semesterdagar

Antalet sparade semesterdagar enl § 27 sänks från 40 till 30 från och med 2018-01-01. För den som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att man inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022. Motivering till detta är att Semesterlagen är en skyddslag och att man ska ta ut sin semester och inte spara den. Det är alltså ytterst en arbetsmiljöfråga.

Förstagångsbesök hos tandläkare

I § 28 mom 11 tillförs rätt till förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall

Vi har även kommit överens om följande åtgärder i syfte att förebygga ohälsa:

  • Ett partsgemensamt arbete skall genomföras för att stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa.

  • AB § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och blir en försäkringslösning i AGS-KL from 1 januari 2018. Sjuklön utges för tid i sjukperioden under högst 180 kalenderdagar. Denna försäkringslösning vet vi dock inte ännu om den är genomförbar.

Då det gäller turordning har vi också kommit överens om följande:

§ 35 Tillämpningsanvisningar vid enmanskrets.
För det fall det efter sammanläggning av driftsenheter som beslutats av arbetsgivaren identifieras turordningskrets som endast består av en person, ska på begäran av berörd facklig organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, sammanläggning ske av samtliga driftsenheter inom förvaltningen på orten. För det fall det enbart finns en driftsenhet inom förvaltningen på orten så kan berörd facklig organisation begära sammanläggning av upp till tre driftsenheter inom förvaltningen i arbetsgivarens hela verksamhet.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.