Över fyra miljoner i statsbidrag från Socialstyrelsen – Fysioterapeuterna

2017-04-11 12:52

Levnadsvanor

Över fyra miljoner i statsbidrag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Fysioterapeuterna sammanlagt 4 260 000 kronor i statsbidrag. Hälften av pengarna har beviljats till insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder och hälften till projekt som handlar om bättre vård vid kroniska sjukdomar. Arbetet skall genomföras under 2017.

Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder

Gällande fortsatt implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder kommer arbetet att innebära bland annat följande aktiviteter:

  • Att delta i Socialstyrelsens olika aktiviteter inom området.
  • Att ta fram kunskapsstöd till patienter som genomgår hjärtkirurgi och till deras närstående gällande levnadsvanor.
  • Att ta fram kunskapsstöd för patienter inför ryggkirurgi.
  • Att samla goda exempel om fysioterapeuternas implementering av sjukdomsförebyggande metoder.
  • Att anordna flera symposier på Fysioterapi 2017 samt Hälsotorg där representanter från olika professionella organisationer delar ut sitt material gällande levnadsvanor och finns tillgängliga för samtal.
  • Opinionsbildning nationellt och internationellt.

Arbetet för bättre vård vid kroniska sjukdomar


1. Fysisk aktivitet som sekundär prevention och behandling hos personer med MS

Fysioterapeuterna beviljas statsbidrag för att, tillsammans med Neuroförbundet, förbättra sekundär prevention och rehabilitering i primärvården och i den specialiserade sjukvården för personer som har MS.

Huvudfokus är att bidra till patienters och närståendes möjligheter att aktivt delta i sekundär prevention för att kunna förebygga komplikationer och risker för fall samt i rehabilitering genom framtagande av ett anpassat kunskapsstöd av fysisk aktivitet/träning.

2. Fysisk aktivitet som prevention och behandling vid psykisk ohälsa

Fysioterapeuterna beviljas statsbidrag för att, tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental hälsa, främja prevention och behandling av psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet.

Huvudfokus är att ta fram forskningsbaserat kunskapsstöd till patienter och närstående gällande fysisk aktivitet som prevention och behandling av personer med stressrelaterad ohälsa samt lindrig och måttlig depression och ångest.

3. Att förebygga kroniska sjukdomar hos ungdomar genom fysisk aktivitet

Fysioterapeuterna beviljas statsbidrag för insatsen att förebygga sjukdomar hos ungdomar genom fysisk aktivitet.

Arbetet utgår från det webbaserade kunskapsstödet "Ungas kroppar är gjorda för rörelse" som togs fram förra året. Broschyren kommer att revideras och spridas på utställningar och i samband med föredrag samt undervisningsmaterial tas fram för att kunna användas av landets fysioterapeuter.

4. Tryckning och spridning av broschyr för patienter med stroke

Fysioterapeuterna har beviljats statsbidrag för att, tillsammans med STROKE-Riksförbundet, ta fram en tryckt broschyr av kompetensstöd för patienter och närstående gällande rehabilitering av personer med stroke.

Arbetet utgår från det webbaserade kunskapsstödet "Stark efter stroke" som togs fram förra året. Broschyren kan användas som stöd i rådgivande samtal och överlämnas sedan till patienten för att på bättre sätt kunna ta ansvar för sin hälsa och rehabilitering. Broschyren kommer även att spridas på utställningar och i samband med föredrag till patienter, anhöriga, personal och övriga intressenter.

Dessutom projekt tillsammans med Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet har beviljats statsbidrag för bland annat ett fortsatt interprofessionellt projekt där bland annat Fysioterapeuterna deltar. Projektet handlar om utveckling och spridning av en modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.