2018-01-02 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Äldre får inte den vård de behöver

Hundratusentals äldre får inte de vård- och omsorgsinsatser de behöver. Tre förändringar behövs för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för äldre personer. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal tillsammans med Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, i en debattartikel hos Aftonbladet.

Debattartikeln i fulltext

300 000 äldre får inte de vård- och omsorgsinsatser de behöver. Vi, Fysioterapeuterna och Sveriges arbetsterapeuter, representerar tillsammans 23 000 professionsutövare inom rehabiliteringsområdet.

Våra medlemmar möter dagligen de brister som finns gällande äldres möjlighet till rehabilitering och vi vet vad som krävs för att komma till rätta med några av de problemen.

Runt om i landet förbereds det nu inför att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari.

Den nya lagen kommer ställa allt större krav på att det stöd personen behöver finns på plats, planeras och samordnas, något som nu tyvärr brister på många håll.

Enligt Socialstyrelsen är det i dag cirka 300 000 äldre personer med stora behov av hälso- och sjukvård som inte får de insatser de behöver. Enligt Socialstyrelsen måste samverkan mellan kommuner och landsting förbättras för denna grupp och utgå från en organisation som stödjer ett teambaserat arbetssätt utifrån den äldres behov. Vi håller med.

Problembilden är komplex. Insatserna ges av olika huvudmän som styrs av olika lagar. Riktlinjerna är otydliga och tolkas olika. Tillgången till kvalificerad personal och multiprofessionella team varierar stort över landet. Detta innebär att äldre personer har svårt att få tillgång till de insatser som behövs för att kunna vidmakthålla hälsa.

Den äldre hamnar i ett oönskat beroende av andra och livet inskränks i onödan.

Vår ståndpunkt är att hälsofrämjande insatser för äldre behöver utvecklas och organiseras mer effektivt. Forskning visar att förebyggande och rehabiliterande insatser ger effekt. Många kan fortsatt leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv längre upp i åldrarna och beroendet av hjälp från samhället kan skjutas framåt i tiden eller minskas.

Vi anser att tre förändringar behövs för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för äldre personer.

Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) behövs i varje kommun

Systematisk uppföljning och förbättringsarbete är en förutsättning för införande av nya metoder och teknik i en kunskapsbaserad och effektiv vård. Idag har endast 60 av landets 290 kommuner en MAR. Vi anser att MAR är en förutsättning för att utveckla och systematiskt följa upp kunskapsbaserade och säkra insatser inom rehabiliteringsområdet och att funktionen därför behövs i alla kommuner.

Rehabiliteringsinsatserna måste organiseras mer effektivt

Värdet av att arbeta i team är väl dokumenterat och har visat sig ge bättre resultat än behandling av enskilda vårdgivare, framförallt för äldre med komplexa behov. Vi anser att förebyggande och rehabiliterande insatser ska bedrivas i multiprofessionella team, där legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter ingår och där den äldre personen och eventuella närstående är självklara teammedlemmar.

Rehabiliteringsteam ska finnas på alla korttidsboenden

På grund av begränsade resurser för rehabilitering vid kommunens korttidsboende försvåras ofta möjligheten att komma hem till den egna bostaden vilket kan resultera i en onödig ansökan till särskilt boende. När den äldre får tillgång till träning av fysisk funktionsförmåga och vardagliga aktiviteter stärks förutsättningarna, vilket underlättar återgång till eget hem. Tillgången till förebyggande och rehabiliterande insatser i multiprofessionella team måste därför stärkas och säkras under vistelse på korttidsboende.

Dessa tre förändringar är av stor betydelse för att Sveriges kommuner och landsting ska kunna följa den nya lagen och tillse att insatser samordnas och planeras.

Det är dags att ta ansvar. Alla äldre måste få tillgång till de förebyggande och rehabiliterande insatser som de har rätt till, insatser som bidrar till individens aktivitet, delaktighet och hälsa och som är samhällsekonomiskt lönsamma.

Stefan Jutterdal
Ida Kåhlin

Senaste nyheterna

Vem ska bli Årets fysioterapeut?

2018-03-20 14:32

Årets fysioterapeut

Fram till och med den 15 maj kan du nominera den du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut...

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge ny...

Se invigningen av Rådsmötet

2018-03-14 10:22

Påverkansarbete

Fredagen den 16 mars kl. 10.00 invigningstalade regeringens utredare Anna Nergårdh på Rådsmötet, ...

Debatt: Fokusera på lösningar - inte kriser och haverier

2018-03-14 07:11

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fokuseringen på kriser och haverier trycker undan de viktiga hälso- och sjukvårdsfrågorna. Det är...

Debatt: Elevhälsan måste stärkas

2018-03-06 15:31

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan...