Debatt: Ta tillvara kompetensen hos privata fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

2018-09-10 11:29

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Ta tillvara kompetensen hos privata fysioterapeuter

Det måste ske en förändring gällande hur privata fysioterapeuter och läkare, som ersätts inom den så kallade ”Nationella taxan”, behandlas. Ta tillvara kompetensen, skriver ordförande Stefan Jutterdal, tillsammans med Sveriges läkarförbund, i en debattartikel hos Dagens Samhälle.

Debattartikeln i fulltext

Det finns en stor oro hos såväl patienter som läkare och fysioterapeuter inför att allt fler privata utförare av hälso- och sjukvård försvinner. Följden blir en resurs- och kompetensförlust i hälso- och sjukvården. Oavsett vilka som bildar regering är detta något som ni politiker måste ta tag i. Det gäller läkare och fysioterapeuter som idag är ersatta via lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi. De står idag för en stor del av kontinuiteten för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård" har fått i uppdrag att se över dessa lagar, vilket är välkommet. Under tiden det arbetet pågår måste det ske en förändring i hur de som utför tjänster inom den så kallade "Nationella taxan" behandlas.

Får inte den vård de har rätt till

Vi får dagligen rapporter från patienter som berättar att de inte längre får den vård de har rätt till. Det kan vara en äldre person eller en patient med neurologiska skador. De har behov av längre tid vid varje besök och en kontinuerlig, ibland livslång kontakt med en läkare eller fysioterapeut som känner till sjukdomshistorien. Behov som under många år har fyllts av läkare och fysioterapeuter med rätt till offentlig ersättning enligt "Nationella taxan". Om de tvingas avsluta verksamheten på grund av att den inte bedrivs på heltid (vilket dessvärre har hänt i många fall) blir följden att patienten förlorar sin trygghet i en tid när behovet är som störst. Vi frågar oss – vart ska patienterna ta vägen när dessa vårdgivare inte längre finns?

Våra medlemmar vittnar om uppföljningar med tillsynes väldigt svag rättssäkerhet för den enskilde vårdgivaren. Ofta en ensamföretagare som åtagit sig att ta hand om komplicerade vårdbehov som landsting och regioner inte klarat av i egen regi eller där behoven ökat under senare år. Inom den öppna rehabiliteringen står dessa fysioterapeuter för 65 procent av vården. Resultatet blir fler sjukskrivningar och ohållbara arbetssituationer. Detta måste tas på allvar – vi kan inte stå tysta och se på.

Vård efter behov

Att tvinga in läkare, fysioterapeuter och patienter i en och samma mall är inte försvarbart. Jämlik vård innebär vård efter behov. Det är upp till professionen tillsammans med patienten att bedöma hur mycket tid som behöver avsättas för bästa möjliga behandling. Vi vet att det finns enskilda läkare och fysioterapeuter som inte sköter sitt uppdrag. Vi välkomnar därför granskningar som är öppna och rättssäkra. Kvaliteten ska följas upp för patientens bästa. Det vi motsätter oss är det som nu sker i form av otydliga uppföljningar där vi inte vet vad, när och hur uppföljningen av verksamheter ska ske. Det skapar otrygghet och minskar tilliten hos alla parter. För professionen innebär det att verksamheten inte kan bedrivas och att hen kan tvingas avsluta sitt yrkesliv. För samhället innebär det resursslöseri eftersom den kompetens som finns inte tas tillvara trots att bristen på läkare och fysioterapeuter är akut. För patienterna innebär det att de med störst behov drabbas; vars liv är avhängigt av en god vård och rehabilitering.

Tre förslag här och nu:

  • Visa tillit till att professionerna tillsammans med patienterna kan bedöma vilken behandling som är adekvat i respektive fall.
  • Följ upp kvalitet och inte enbart kvantitet.
  • Ta tillvara all den kunskap och kompetens som läkare och fysioterapeuter har byggt upp i verksamheterna.

Stefan Jutterdal
ordförande Fysioterapeuterna

Heidi Stensmyren
ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...