2018-08-16 14:57

Levnadsvanor

Uppdaterade riktlinjer om levnadsvanor

Socialstyrelsen har reviderat de tidigare riktlinjerna om levnadsvanor från 2011. Syftet är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva metoder gällande levnadsvanor.

Flera fysioterapeuter har deltagit i arbetet, i styr-, prioriterings- och indikatorsgruppen samt som experter. De nya riktlinjerna heter "Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor".

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har ohälsosamma levnadsvanor. Det innebär att en stor andel av de patienter fysioterapeuter möter har behov av att erbjudas stöd för beteendeförändring. Även bland barn och ungdomar finns riskgrupper och riskpatienter som bör identifieras och erbjudas stöd, på individ- eller familjenivå.

Fyra levnadsvanor

De reviderade riktlinjerna täcker som tidigare fyra levnadsvanor; tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Sedan de första riktlinjerna kom har mycket skett inom hälso- och sjukvården. I samband med Fysioterapidagarna 2017 presenterades vid ett seminarium exempel på olika verksamheters arbete med levnadsvanefrågorna. Men fortfarande finns det stora brister när det gäller det systematiska arbetet inom hela organisationer. Detta trots att vi vet det att systematik utgör en av grunderna för den jämlika vården och ytterst en mer jämlik hälsa.

Dessa nya riktlinjer betonar särskilt vikten av åtgärder för att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor. De riskgrupper som lyfts fram är:

  • Vuxna med särskild risk som sjukdom och social sårbarhet
  • Vuxna som ska genomgå operation
  • Barn och unga
  • Gravida

Två rådgivningsnivåer

Till skillnad från de tidigare riktlinjerna finns en större fokus på integrering av levnadsvanearbetet med annan behandling. Det har bland annat inneburit att det nu endast är två rådgivningsnivåer; "rådgivande samtal" och "kvalificerat rådgivande samtal". Enkla råd har tagits bort och bör ingå i det inledande samtalet om levnadsvanor.

När det gäller behandling av vissa sjukdomstillstånd som diabetes och hjärt-kärlsjukdom finns specifika nationella riktlinjer där även behandling av ohälsosamma levnadsvanor finns med.

Men trots en större fokus på behandling i de reviderade riktlinjerna får man inte tappa bort sin möjlighet att ta upp frågor om levnadsvanor i ett preventivt syfte. Hälso- och sjukvården utgör en stor arena mot befolkningen och i ett folkhälsoperspektiv bör detta vara intressant för vårdens alla medarbetare.

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...