Vad händer med nationella taxan? – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2018-11-29 13:48 Publicerad 2018-10-26 13:37

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Vad händer med nationella taxan?

Under hösten pågår fler olika utredningar och aktiviteter rörande den så kallade nationella taxan. Här har vi samlat informationen.

Departementsskrivelse om modernisering av nationella taxan

Socialdepartementet har kommit med en departementsskrivelse (DS) "Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi". Förbundets kansli har skickat in ett remissvar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Läs Fysioterapeuternas remissvar

Förhandlingar med SKL

Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet har under hösten förhandlat med SKL om ersättningsnivåer inom nationella taxan för nästkommande år. Detta är nu klart.

Tilläggsdirektiv utredningen God och nära vård

Socialdepartementet har gett utredaren Anna Nergårdh i uppdrag att enligt direktivet "utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården". Fysioterapeuterna har haft möte med utredaren och vi har fört fram våra budskap. Utredningen ska vara klar i mars 2020 och delredovisas i juni 2019.

Läs Fysioterapeuternas remissvar på delbetänkande två

Debattartikel för spridning

I samband med valet skrev vi tillsammans med Läkarförbundet en debattartikel
på temat: "Patienter drabbas när vårdgivare försvinner" i Dagens Samhälle. Sprid gärna artikeln!

Socialstyrelsens översyn nationella taxan

Socialstyrelsen har i uppdrag att se över den indelning och de ersättningsnivåer som fastställs genom förordningen om läkarvårdsersättning (1994:1121) respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Enligt Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 ska uppdraget om läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi redovisas senast den 31 oktober 2018 till Socialdepartementet. Vi har varit referensgrupp och framfört våra synpunkter. Rapporten är klar och går att ta del av via länken nedan.

Läs Socialstyrelsens rapport

Fysioterapeuternas hållning i dessa frågor

Det pågår en hel del aktiviteter där diskussionen om framtidens hälso- och sjukvård och de ersättningssystem som finns analyseras. Förbundets hållning, i alla de möten där vi är representerade, är att vi alltid ser till att få gehör för hur patienterna ska få tillgång till god rehabilitering och de preventiva insatser som de har rätt till och att det ska vara hållbart för våra medlemmar ur arbetsmiljöhänseende och hållbart ekonomiskt i framtiden.

När det kommer till nationella taxan och dess framtid har vi hela tiden lyft fram att systemet behöver moderniseras utifrån ett större behov hos patienterna och nya arbetssätt inom fysioterapin. Förbundet arbetar för en lösning som möjliggör för fysioterapeuter att också i framtiden kunna vara verksamma som småskaliga egenföretagare. Detta kommer vi att fortsätta driva för att nå vår vision: Alla har rätt till ett hälsosamt liv i rörelse!

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...