Debatt: Ersättningssystemen underminerar patientsäkerheten och drabbar arbetsmiljön – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2019-11-11 09:44 Publicerad 2019-10-22 12:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Ersättningssystemen äventyrar arbetsmiljön och patientsäkerheten

Bristerna i arbetsmiljön för våra medlemmar tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarande ersättningssystemet, som måste göras om i grunden. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Det är sedan länge väl känt att demografin och sjukdomspanoramat i Sverige innebär ett stort tryck på primärvården. En större utmaning är dock de strukturella problem som på sikt riskerar patientsäkerheten. En enkät som genomfördes bland professions- och fackförbundet Fysioterapeuternas medlemmar, anställda inom primärvården, visar att 51 procent av de som svarat anser att de inte längre kan sköta sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att 28 procent befarar att de inte längre kan upprätthålla kraven på patientsäkerhet. Det krävs en övergripande systemförändring för att strukturella problem inte ska äventyra hälso- och sjukvården. 

Stressig arbetsmiljö

När vi frågade våra medlemmar om deras arbetsmiljö såg vi oroande tendenser som inte bara riskerar våra medlemmars hälsa utan på sikt kan underminera patientsäkerheten. Bristerna i arbetsmiljön tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarande ersättningssystemet. Idag styr systemet så att ekonomiska incitament ska leda till bättre ordning och reda inom vården. Förenklat handlar det om att vi ska kunna följa pengarna och se till att de gör nytta, en bra tanke.

Men systemet bygger på en rad antaganden, som till exempel längden på ett genomsnittligt besök hos en fysioterapeut och hur många återbesök som är "normalt". Varje besök ger en viss ersättning och tanken är att en vårdgivare ska komma upp i ett visst antal besök om dagen för att uppfylla i förväg fastställda produktionskrav. Dessvärre tar dessa krav ingen hänsyn till enskilda patienters behov.

Tvingas jaga antal besök

I dag hanterar fysioterapeuter i primärvården ett allt bredare kunskapsfält och fler personer med en eller flera kroniska sjukdomar, där behandlingar svårligen kan passas in i en förutbestämd mall. Trots att levnadsvanesjukdomar kan undvikas ersätts inte förebyggande åtgärder. När vi lever längre och människor i alla åldrar lever med en eller flera kroniska sjukdomar kan inte hälso- och sjukvårdens insatser handla om att enbart minska dödligheten utan måste även handla om att bibehålla människors funktionsförmåga och livskvalitet. Idag tvingas fysioterapeuter jaga antal besök istället för att se till vilka insatser som bäst hjälper patienterna eller åtgärder som kan förebygga sjukdom. Detta skapar pressade scheman där såväl arbetsmiljö, kompetensutveckling och patientsäkerhet drabbas för att nå de produktionskrav som ställs från regionerna.

Enkäten visar att många av de som svarat klandrar sig själva för att man inte hinner utföra det arbete som man vet skulle ge bättre resultat, vilket på sikt kan resultera i både sjukskrivningar och att fysioterapeuter byter yrke. Detta är inte unikt för fysioterapeuter, motsvarande signaler finns dessvärre inom många professioner inom hälso- och sjukvården. Enkäten visar att så många som 43 procent av de som svarat under det senaste året har funderat på att byta yrke. Av dessa är majoriteten mellan 26-33 år, alltså de vi förväntar oss ska arbeta inom sektorn många år framöver.

Förändring nödvändigt

Våra medlemmar vill vara med och ta ansvar och utveckla hälso- och sjukvården, men för att det ska kunna vara möjligt ser vi att det behövs förändring:

  1. Dagens ersättningssystem måste göras om i grunden och utgå från individens behov och inte från en generisk och falsk bild av verkligheten. Istället för att jaga pinnar måste vårdgivaren kunna ge adekvat vård utifrån behovspanoramat hos patienten. Idag får inte patienter den rehabilitering de har rätt till utan slussas runt i systemet, vilket inte bara bidrar till onödigt mänskligt lidande utan även genererar höga kostnader för samhället.

  2. Förebyggande insatser måste i högre utsträckning ge ekonomisk ersättning från huvudmännen. Idag går 95 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten till sjukvård, endast 5 procent läggs på förebyggande insatser. Vi har inte råd att låta människor bli sjuka när vi vet att 30 procent av cancerfallen och 80 procent av hjärt-och kärlsjukdomar går att förebygga. Enligt WHO skulle 10 investerade kronor i förebyggande åtgärder resultera i 70 kronor tillbaka år 2030. Samhället kommer att tjäna på att investera i förebyggande insatser!

  3. Hälso- och sjukvården förändras snabbt och det innebär att kompetensutveckling för personalen bör vara inbyggt i systemet. Så ser det inte ut idag. Många fysioterapeuter har inte möjlighet till någon kompetensutveckling alls eller får betala den själv och sköta det på sin fritid. Vi anser att ett krav på kompetensutveckling bör regleras för att en patientsäker och jämlik vård ska kunna garanteras i framtiden.

Var tredje region och var fjärde kommun dras idag med ekonomiska underskott. Vi kan inte längre argumentera för detta system utifrån dess ursprungliga syfte. De omständigheter som rådde när det sjösattes ser annorlunda ut idag. Istället får vi en undermålig arbetsmiljö som riskerar att sektorn förlorar kompetens och medarbetare .
Inom hälso- och sjukvården ska vi kunna erbjuda patienter och närstående hopp, trygghet o säkerhet. Det kan bara komma från medarbetare som själva känner sig hoppfulla, trygga och säkra.

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...