2019-03-27 08:41

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Ge utbildning i sexuell hälsa och rehabilitering

Sexuell hälsa behöver bli en obligatorisk del av grundutbildningen. Det skriver bland annat Fysioterapeuterna studentordförande Robin Jarl i en debattartikel hos Dagens Medicin.

Debattartikeln i fulltext

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, att kunna röra på sig och sätta på strumporna själv. För många är det minst lika viktigt att kunna njuta av sin kropp, på egen hand eller med andra. Ändå är det sällsynt att sexualiteten tas upp som en självklar del i mötet med vården. Som framtidens professionsutövare anser vi att Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar har ett stort ansvar att lyfta frågan så att vi får den kompetens vi behöver.

Inkluderas inte alltid

På våra utbildningar har vi lärt oss vikten av att se hela människan och att ha förståelse för att de personer vi möter är unika individer. Vi lär oss att utgå från ett holistiskt förhållningssätt där den fysiska, psykiska och sociala hälsan är grundkomponenter. Tyvärr inkluderas inte alltid den sexuella hälsan som en del av detta, även om det borde vara en självklarhet att alla yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården ska kunna hantera ämnet utan att de och patienterna känner sig obekväma eller otrygga. Enligt FN:s stadgar har alla människor rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, det gäller även sexualiteten.

Vi har förstått att många yrkesverksamma vill prata om sex och samlevnad med sina patienter, men att de ofta upplever att de saknar kunskap och färdigheter i ämnet. Det gör dem oförberedda på frågor från personerna de möter.

Vi kräver en förändring

I dagsläget är det stora skillnader mellan lärosätena, sett till i vilken mån som perspektivet sexuell hälsa och sexuell rehabilitering omfattas av utbildningarna. En del lärosäten berör perspektivet till viss del, andra inte alls. Detta bekräftas i en studie av Kristina Areskoug Josefsson (docent och leg. fysioterapeut) med flera, som visar att det saknas kunskap om sexuell hälsa i hälso- och sjukvårdprofessionernas grundutbildningar. Vi anser att det är problematiskt och kräver en förändring så att våra utbildningar inkluderar sexuell hälsa. Det är nödvändigt för allas rätt till en trygg och inkluderande hälso- och sjukvård som berör hela livet och alla dess aspekter – inklusive den sexuella.

Redan 2017 lyfte Sveriges Arbetsterapeutstudenter frågan i en skrivelse riktad till lärosätena, dock utan större gehör. Att det behövs ett ökat fokus på sexuell hälsa inom hälso- och sjukvården delas dock av flera. I en nyligen publicerad debattartikel om betydelsen av sexuell rehabilitering (Dagens Medicin, nr 10/2018) tydliggörs att sexuell hälsa kan vara en utmaning för den som lever med sjukdom eller funktionsnedsättning och att hälso- och sjukvårdens professioner behöver kunskap och förståelse i frågan. Det kräver utbildning.

Vi representerar framtidens professionsutövare inom hälso- och sjukvård. Vi behöver kunskap om sexuell hälsa för att på ett tryggt och professionellt sätt bemöta frågor om sexualitet. För att kunna göra det behöver perspektiv på sexuell hälsa bli en obligatorisk del av grundutbildningen.

Lisa Akervall
Ordförande Sveriges Arbetsterapeutstudenter

Sophia Godau
Ordförande Vårdförbundet Student

Robin Jarl
Studentordförande Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...