2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär att den som hyr in vårdpersonal får betala 25 procent i moms. Det kommer slå hårt mot privata vårdgivare, skriver bland annat ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel i Göteborgs-Posten. De offentliga aktörerna berörs inte, de kompenseras nämligen av staten för ingående moms.

Debattartikeln i fulltext

Vi har flera gånger varnat för konsekvenserna. Vi kommer se småföretagare som lägger ner, enskilda som lämnar branschen och vårdköer som blir längre i en tid då det redan är brist på personal. Regeringen å andra sidan hävdar systematiskt att den införda momsen egentligen inte är ett problem, istället hänvisar de till schablonersättningar med varierande momskompensation som regioner erbjuder privata vårdgivare. Men dessa ersättningsnivåer varierar stort mellan olika regioner och har på flera håll stegvis sänkts. När Dagens Medicin nyligen frågade tjugo regioner om extra ersättningar kommer att erbjudas var svaret ett tydligt nej.

Vårdgivare får allt svårare att planera sin verksamhet eftersom de ekonomiska förutsättningarna kontinuerligt förändras – alltjämt till det sämre. Skatteverket har med en förhastad tolkning kraftigt begränsat möjligheterna för privata vårdgivare att existera. Det är ytterst problematiskt att Skatteverket och regeringen väljer den här linjen samtidigt som vårdköerna ökar och arbetsmiljön inom vården redan är ansträngd.

Ersättningsschablonen minskat

I Stockholmsregionen har ersättningsschablonen för primärvårdsrehabilitering, där till exempel fysioterapeuter och kiropraktorer ingår, minskat vid flera tillfällen. De vårdgivare som valde att ingå i regionens vårdval 2012 har idag helt andra ekonomiska premisser att förhålla sig till. Den negativa utvecklingen är inte unik för Stockholmsregionen utan förekommer i flera regioner. Privata vårdgivare måste numera behandla en större mängd patienter under samma tidsperiod för att klara det ekonomiskt. Anställda upplever en ökad stress samtidigt som patienterna får en lägre vårdkvalitet och högre kostnader – vilket sannolikt kommer att visa sig inom tandvården som till stor del är direktfinansierad av patienten.

I ljuset av vårdmomsen börjar alltfler diskutera provisionsanställningar; att endast få betalt för genomförda åtgärder. En sådan utveckling är farlig eftersom patienten riskerar att produktifieras. I somliga fall erbjuds deltidsanställning eller ökad schablonersättning med någon enstaka procent men inget av detta löser grundproblemet. Varje läkare, kiropraktor, arbetsterapeut, psykolog, tandläkare, fysioterapeut med flera kommer i och med vårdmomsens införande att tvingas in i rollen som enskild vårdgivare med direktavtal med regionen.

En sådan förändring leder till ökad administration och ökade kostnader samtidigt som det försvårar samarbetet mellan vårdkollegor. Stuprörsmodellen inom vården vidmakthålls samtidigt som utvecklingen av den personcentrerade vården får ett ordentligt bakslag. Vilken politiker står bakom ett sådant utfall?

Kommer resultera i det motsatta

Inom vården lyfts ofta vikten av att skapa en gemensam värdegrund och välfungerade vårdkedjor. Stora offentliga resurser satsas årligen för att etablera en likvärdig vård i hela landet. Patienter ska, oavsett var de bor och vilka inkomster de har, få ett värdigt och professionellt bemötande genom hela vårdkedjan. Den införda vårdmomsen kommer resultera i det motsatta.

Det är också tydligt att småföretagen inom vården inte har samma möjlighet att anställa och klara den ökade administrationen som stora företag. För mindre kliniker är anställning ofta förknippat med en ökad risk. Vid en eventuell sjukskrivning äventyras hela den ekonomiska kalkylen samtidigt som verksamheten blir lidande. Risken är att politiska åtgärder för att lösa den nära förestående krisen kommer för sent. En kris där privata vårdcentraler runtom i landet sannolikt tvingas stänga ner.

Skatteverket bör skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen tills myndighetens tolkning har blivit rättsligt prövad av Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta blev än tydligare när skatteutskottet i förra veckan tog ett så kallat utskottsinitiativ där de uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av skatteverkets tolkning och även återkomma till riksdagen med förslag som neutraliserar konsekvenserna för patienter och vårdgivare om behov finns.

Den införda vårdmomsen är ett slående exempel på hur Vårdsverige får allt sämre förutsättningar att garantera patienter en god och nära vård. Det är Sveriges patienter som slutligen kommer få stå för den notan.

Fredrik Lange
Ordförande Legitimerade Kiropraktorers riksorganisation

Heidi Stensmyren,
Ordförande Sveriges läkarförbund

Yvonne Nyblom
Ordförande Tandhygienistföreningen

Anders Wahlberg
Ordförande Sveriges Psykologförbund

Stefan Jutterdal
Ordförande Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter

Thomas Af Bjur
Förbundsdirektör Svenska Vård

Senaste nyheterna

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...