Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor – Fysioterapeuterna

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ som tagits inom förbundet för att verka för hållbarhet. Dessa frågor kommer även vara viktiga inför förbundets nästa politiska kongress i november 2020.

Miljödiplomering – ett sätt att bedriva systematiskt arbete

Smärtsektionen drog i våras igång sitt arbete med att miljödiplomera sin verksamhet, enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Smärtsektionen genomför ett pilotprojekt där syftet är att se om detta är ett arbetssätt som går att använda inom hela förbundet. En första utbildningsdag (se fotot ovan) genomfördes tidigare i höstas med deltagare från sektionen, Distrikt Västra Götaland och förbundets kansli.

Symposium på Fysioterapi 2019

Under Fysioterapi 2019 på Waterfront i Stockholm kommer ett symposium att hållas med rubriken "Fysioterapins roll för hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling" torsdagen den 24 oktober. På symposiet kommer FN:s globala hållbarhetsmål att presenteras, hur sambanden mellan hälsa och miljö beskrivs i forskningen, exempel på hur klimatfrågor kan integreras på ett strukturerat sätt i fysioterapeutisk verksamhet, fysioterapins historia och framtid ur ett hållbarhetsperspektiv och Fysioterapeuternas arbete med och visioner i hållbarhetsfrågor.

Inför Kongress 2020

Förbundets nuvarande vision "Alla ska kunna leva ett liv i rörelse" (som beslutades om på kongressen 2016) tar sin utgångspunkt i ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som Sverige anslutit sig till. Därför är det en självklarhet att frågor om hållbarhet är i fokus också i arbetet inför kongressen i november 2020.

Ingen facklig strejk den 27 september

Den 27 september genomförs en global klimatstrejk där organisationen Fridays for future har uppmanat fackliga organisationer att ställa sig bakom strejken.
Klimatfrågan är utan tvekan en av de viktigaste frågorna i vår tid och berör oss alla.

Fysioterapeuterna är som förbund anslutna till paraplyorganisationen Saco, där vi tillsammans har beslutat att inte gå i strejk, eftersom den strejkrätt som fackförbund har berör konflikter som rör arbetsmarknadens parter. Strejkvapnet kan inte användas för allmänna politiska påtryckningar.

Vi som professions- och fackförbund kan däremot på många andra sätt bidra till en ambitionshöjning och till att öka takten i klimatarbetet. Fysioterapeuter har en stor och viktig roll när det gäller att främja hälsosamma levnadsvanor. Genom att stötta människor till beteendeförändringar kan vi bidra till att påverka både hälsa och klimat.

Läs mer

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...