2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa utan kostnad. Dels ett kunskapsstöd för tonåringar eller unga vuxna med psykisk ohälsa och dels ett kunskapsstöd för patienter med KOL och deras närstående.

Sedan i våras har båda broschyrerna funnits tillgängliga digitalt för läsning och nedladdning på webben. Då intresset varit stort har nu materialet tryckts upp efter att ha testats hos patienter och reviderats något.

Fysisk aktivitet – en väg till psykisk hälsa
- Kunskapsstöd för dig som är tonåring eller ung vuxen

En av stora utmaningar för svensk hälso- och sjukvård är den alarmerande ökningen av stressrelaterad ohälsa och depression hos ungdomar. Studier indikerar att ungdomar med psykisk ohälsa är en riskgrupp även för fysisk ohälsa. Baserat på ett stort antal studier ger fysisk aktivitet både psykiska och fysiska hälsovinster. Forskning har visat att fysisk aktivitet är en verksam "medicin" mot framförallt lättare och måttlig psykisk ohälsa. Att vara fysiskt aktiv har också visat sig kunna förhindra återfall i psykisk ohälsa.

Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt har tagit fram en broschyr utifrån gällande kunskapsläge med syfte att i första hand vara stöd för ungdomar och deras närstående för att förebygga och behandla psykisk ohälsa och i andra hand för att vara stöd för vårdpersonalen i samtalet med patienten.

Aktiv vid KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) beräknas enligt världshälsoorganisationen WHO vara den tredje vanligaste dödsorsaken år 2030. Majoriteten av personer med KOL har fysiska begränsningar i dagligt liv och vanliga symtom är hosta, sekretproduktion och andfåddhet (dyspné). På grund av dyspné sänker dessa patienter sin fysiska aktivitetsnivå och förlorar därmed fysisk kapacitet. De med en låg fysisk kapacitet har en sämre prognos jämfört med dem som har en god kapacitet.

Enligt gällande forskning förbättrar fysisk aktivitet och träning fysisk kapacitet, livskvalitet, dyspné, ångest och depression för personer med KOL. Andningsträning leder till minskad dyspné, förbättrad fysisk kapacitet och ökad livskvalitet.

Broschyren ger en översikt om betydelsen av rök¬stopp, fysisk aktivitet och träning, andnings- och hostteknik samt kost vid KOL. Den ger också vägled¬ning i vad och hur personen kan göra för att förbätt¬ra sin hälsa och våga vara fysiskt aktiv. Syftet med broschyren är i första hand att vara ett kun¬skapsstöd för personer som har KOL och till deras närstående. Personal inom primärvården och även kommunal hälso- och sjukvård har ett viktigt uppdrag att kunna stödja patienter med långvarig sjukdom där broschyren kan vara stöd till personalen. Testningen har visat sig att broschyren även kan vara ett värdefullt verktyg vid specialiserad sjukvård.

NYTT 2019: Fysisk aktivitet – en väg till psykisk hälsa - Kunskapsstöd för dig som är tonåring eller ung vuxen (version 2)

NYTT 2019: Aktiv vid KOL (version 2)

Senaste nyheterna

Minister Matilda Ernkrans uppvaktades av förbundet

2019-10-03 16:48

Under torsdagseftermiddagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Cecilia Fridén...

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...