Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling för fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2019-08-19 16:53 Publicerad 2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva betala för sin specialistutbildning. Det visar en intervjuundersökning som SKL genomfört i samarbete med Fysioterapeuterna och Vårdförbundet som en del av ett partssamarbete.

Inom ramen för det partsarbete som förbundet haft med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Vårdförbundet i kollektivavtalet HÖK 16, har ett arbete genomförts för att kartlägga hur karriärutveckling och möjligheter till specialisering ser ut.

Samarbetet har bland annat resulterat i rapporten "Modeller för kompetens- och karriärutveckling" som är en intervjuundersökning i fem regioner och fem kommuner. Syftet har varit att undersöka hur dessa arbetsgivare arbetar med modeller för kompetens- och karriärutveckling och hur dessa modeller kan bidra till bland annat verksamhetens utveckling.

Saknar karriär- och kompetensmodeller

Resultatet visar att ett par av de intervjuade regionerna och flera kommuner saknar strukturerade karriär- och kompetensmodeller för fysioterapeuter. Av fem intervjuade kommuner är det endast Göteborgs Stad som har en sådan.

Rapporten visar också att fysioterapeuter i de allra flesta fall, framför allt inom kommunal hälso- och sjukvård, själva får betala för sin specialistutbildning.

Det finns anställningar för specialistfysioterapeuter på olika ställen i landet, men det motsvarar inte alls antalet specialistutbildade fysioterapeuter. Det förekommer också att de få tjänster för specialistfysioterapeuter som finns är knutna till den anställde på ett sådant sätt att tjänsten försvinner om personen avslutar sin anställning.

-Denna rapport bekräftar vår syn på att det finns ett stort behov av strukturerad kompetensutveckling för fysioterapeuter och att arbetsgivarna här behöver ta sitt ansvar. Det har också skett på flera håll i landet och det finns flera goda exempel i rapporten att lära sig av, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Svårigheter att rekrytera

Både regioner och kommuner har bekymmer att rekrytera fysioterapeuter, vilket framkommer i rapporten. En intervjuad säger; "Skapa en tydlighet nu så att det blir attraktivt för fysioterapeuterna att jobba kvar och inte byta jobb stup i kvarten."

-För att vara en framtida attraktiv arbetsgivare krävs att arbetsgivarna satsar på kompetensutveckling och specialisttjänster. Även frågor om lön och arbetsmiljö är sådant som avgör attraktionskraften, säger Stefan Jutterdal.

Ett annat problem som lyfts i rapporten är att fysioterapeuter endast finns kodade som en enda grupp i AID, Arbetsidentifikation, som är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. Enligt SKL är AID avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering och uppföljning.

I rapporten går det att läsa från en intervjuad att; "Det utgör ett problem eftersom alla samsas i samma "etikett" och det syns inte om du t.ex. är specialist eller inte."

Här har privat sektor kommit längre där Svenskt Näringsliv har ett kodsystem kallat NYK, Näringslivets yrkesklassifikation. Här finns flera nivåer för fysioterapeuter; grundutbildad, specialfunktion, specialistfysioterapeut och företagsfysioterapeut.

Ta del av hela rapporten: Modeller för kompetens- och karriärutveckling

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...