2019-05-29 11:05

Företagande

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt har Skatterättsnämnden prövat frågan om momsskyldighet i tre ärenden.

Ärendena gällde läkare och sjuksköterskor som genom bolag arbetade hos sjukhus eller på äldreboenden. Läkarna och sjuksköterskorna stod under sjukhusets respektive äldreboendets arbetsledning där sjukhuset eller äldreboendet var ansvarig vårdgivare gentemot patienterna. Läkarna och sköterskorna följde de riktlinjer som sjukhuset satt för administration och för hur vården ska bedrivas. I dessa fall sågs tjänsten inte som sjukvård och moms ska därför utgå.

Ärendena gäller för läkare och sjuksköterskor, men samma principer gäller för fysioterapeuter som arbetar i annan verksamhet med samma upplägg.

Förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden

Länk

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal (uppdaterad 19 juni 2019)

Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av Skatteverkets ställningstagande

Senaste nytt: Regeringen gör konsekvensanalys

Den 19 juni beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning och vid behov återkomma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna. Initiativet kom från Skatteutskottet.

Bakgrund

I juni 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 41) där domstolen slog fast att när ett bemanningsföretag inte självt bedriver vård är uthyrningen av personal inte undantaget från mervärdesskatt på den grund att det ska ses som en transaktion nära knuten till vården.

Skatteverkets svar till förbundet

Fysioterapeuterna har varit i kontakt med Skatteverket och i nedan pdf-fil kan du läsa Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor.

Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor

Vad kan komma att räknas som sjukvård och vad kan anses vara en bemanningstjänst?

Om du självständigt tillhandahåller vård under eget ansvar, har eget journalsystem, är registrerad som vårdgivare hos IVO och har vårdgivareförsäkring är din verksamhet sannolikt att betrakta som vård och är momsfri. Detta gäller t.ex. om du är verksam enligt nationella taxan eller om du har ett vårdvalsavtal med landstinget.

Motsatsvis gäller om du genom ett bolag arbetar vid ett sjukhus eller vårdcentral. Om sjukhuset eller vårdcentralen har patientförsäkring och tillstånd från IVO, om du använder sjukhusets eller vårdcentralens journalsystem och står under deras arbetsledning är sjukhuset eller vårdcentralen att betrakta som vårdgivare och moms utgår på tjänsten.

Här är några exempel som kan var en vägledning.

Exempel 1:
En fysioterapeut har auktorisation enligt vårdvalet och tar emot patienter i sin egna verksamhet. Fysioterapeuten får ersättning av regionen. Detta ses som sjukvård och moms ska inte tas ut på tjänsten. Samma sak gäller för en fysioterapeut verksam enligt lag om ersättning för fysioterapi.

Exempel 2:
En fysioterapeut har eget aktiebolag och arbetar två dagar i veckan hos en vårdcentral. Hon nyttjar vårdcentralens journalsystem och tar emot de patienter som hon anvisas. I detta fall utgår moms. Den tjänst fysioterapeuten tillhandahåller ses som tillhandahållande av arbetskraft.

Exempel 3:
En Fysioterapeut arbetar som underleverantör till en vårdcentral. Fysioterapeuten sitter i egna lokaler och tar där emot patienter som vårdcentralen hänvisar dit. Fysioterapeuten har eget journalsystem och planerar själv sitt arbete. Här ger Fysioterapeuten vård för egen räkning och under eget ansvar. Ingen utgående moms ska tas ut på fakturan.

Vänd dig till Skatteverket

Ibland är det svårt att avgöra var skiljelinjen går mellan vad som anses vara en momsfri vårdtjänst eller uthyrning av personal. Du kan då vända dig till Skatteverket för att få vägledning i frågan. Eftersom det gäller en ny tolkning av regelverket tar Fysioterapeuterna tacksamt emot information om hur Skatteverket bedömt ditt företag. Vi kommer även att ställa frågor till Skatteverket hur olika situationer ska bedömas. För att kunna ställa rätt frågor ar vi gärna emot information om hur olika upplägg ser ut.

Maila till kansli@fysioterapeuterna.se

Kritik mot nya momsreglerna

Fysioterapeuterna bevakar frågan och arbetar med andra drabbade organisationer för att försöka få till stånd en förändring då det drabbar företagare hårt. Fysioterapeuterna kommer informera fortlöpande om eventuella nyheter och förändringar som sker.

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...