Satsning på nyanlända fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

2019-08-28 15:36

Utbildning, Utländsk examen

Satsning på nyanlända fysioterapeuter

Arbetsförmedlingen har beslutat att bifalla förbundets ansökan om främjandemedel för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES till en summa av 600 000 kronor.

Huvudsyfte är att främja nyanlända fysioterapeuters väg mot svensk legitimation och att etablera sig på arbetsmarknaden.

Pengarna kommer användas till ett pilotprojekt som syftar till att utveckla och testa ett yrkesspecifikt informations- och utbildningsmaterial för nyanlända fysioterapeuter som stöd i att förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller den ettåriga kompletterande utbildningen för fysioterapeuter. Projektet genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI), samt i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Pilotprojekt på Karolinska Institutet

Projektets första steg sker under september då en förberedande kurs genomförs för tio till tjugo nyanlända fysioterapeuter. Genom denna kurs, kommer ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial att utvecklas, testas samt utvärderas. Framtaget material ska sedan ligga till grund för en specifik riktad förberedande kurs som tillgängliggörs för nyanlända fysioterapeuter på väg mot svensk legitimation.

-Fysioterapeut är ett bristyrke och i hela landet är det svårt att rekrytera fysioterapeuter då det är liten konkurrens om jobben. Därför är det denna insats av stor betydelse för att ta tillvara den kompetens och kunskap som finns hos nyanlända fysioterapeuter, säger utbildningssamordnare Anna Lindhoff på Fysioterapeuternas kansli.

Arbetsförmedlingen skriver i sitt beslut;

"Nyanlända fysioterapeuter rör sig om förhållandevis liten grupp individer. Behovet för målgruppen att få stöd i sin väg mot legitimation bedöms dock vara relevant. Fysioterapeuter är ett bristyrke och mycket liten eller liten konkurrens om jobben råder i hela landen. Insatserna bedöms uppfylla förutsättningar för statsbidrag enligt 4 § i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...