Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv – Fysioterapeuterna

2020-11-05 08:14

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

Vi är oroade över att personer som är sjuka i covid-19, men inte behöver eller får sjukhusvård, hamnar mellan stolarna. Vi kan göra skillnad i våra patienters liv, men vi behöver få rätt förutsättningar och vi behöver dem nu. Det skriver bland annat ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Debattartikeln i fulltext

Antalet smittade personer med covid-19 ökar just nu runt om i landet. Glädjande nog verkar behovet av intensivvård vara lägre än vid pandemins utbrott i våras, men behovet av stöd från primärvården växer.

Vi, som företräder primärvårdens arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor, får just nu signaler från våra medlemmar gällande bristande insatser till de personer som är sjuka i covid-19 men inte behöver eller får sjukhusvård. Vi är djupt oroade över att denna grupp hamnar mellan stolarna och i dagsläget inte får optimal vård och rehabilitering. Detta riskerar leda till att alltför många fastnar i långvarig inaktivitet, vilket ger konsekvenser för såväl möjligheten att fungera i vardagen som för arbetsåtergång. Det är inte hållbart, vare sig för individ eller samhälle.

Ökad antal sjuka i covid-19

Kunskapsläget är just nu begränsat när det gäller de långtidskomplikationer och sekundäreffekter som covid-19 medför och vilka insatser hälso- och sjukvården bör erbjuda på längre sikt. Detta gör primärvårdens uppdrag i relation till covid-19 komplext och svårt att överblicka. Samtidigt finns de där: ett ökande antal personer som varit sjuka i covid-19 länge, inte sällan flera månader, med akuta behov av primärvårdens insatser.

Vi är medvetna om att det i flera regioner pågår positiva initiativ för att säkerställa insatser i primärvården för personer med covid-19, men den exceptionella situation vi just nu befinner oss i kräver ett nationellt ansvarstagande. Det är därför mycket glädjande att regeringen i september gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för kommuners och regioners rehabiliteringsinsatser för att upptäcka, bedöma och behandla personer som lider av långvariga komplikationer efter covid-19. Som företrädare för centrala professioner inom primärvårdens rehabilitering av personer med covid-19 välkomnar vi detta och ser vi fram mot att bidra till Socialstyrelsens arbete med uppdraget. Men våra patienter behöver stöd och hjälp nu, inte den 31 oktober 2021 när Socialstyrelsen ska slutrapportera sitt uppdrag.

Regeringens satsning är betydande och viktigt, men mer måste till. För våra patienter skull, men också för att våra medlemmar ska få en hållbar arbetssituation.

Behövs ett bättre och effektivare stöd

Även om det vetenskapliga stöd kring långvariga symptom vid covid-19 som hittills publicerats ger begränsad evidensbaserad vägledning, borde vi med gemensamma krafter och konsensusförfarande ändå kunna utveckla ett bättre och effektivare stöd till dem som på grund av covid-19 är i behov av vårt stöd och våra insatser. Vi anser därför att Socialstyrelsen i samverkan med professionerna skyndsamt behöver vidareutveckla de kunskapsstöd och riktlinjer för primärvården när det gäller handläggning och rehabilitering efter covid-19 som togs fram i maj.

Ett vidareutvecklat kunskapsstöd skulle snabbt kunna leda till bättre medicinsk handläggning och rehabilitering än i dag, men det kräver att rätt resurser och förutsättningar finns i verksamheterna. Landets regioner och kommuner behöver därför tillse att primärvården får del av de rekordstora satsningarna på hälso- och sjukvård som regeringen aviserat i höstbudgeten. Detta är avgörande för att skapa förutsättningar för att det i primärvården finns multiprofessionella team som är sammansatta utifrån de behov patienter med covid-19 har. Att rätt typ av professionell kompetens finns att tillgå i primärvården är avgörande.

Vi företräder centrala professioner i den rehabilitering som patienter med covid-19 behöver och har rätt till. Vi kan göra skillnad i våra patienters liv, men vi behöver få rätt förutsättningar och vi behöver det nu.

Stefan Jutterdal
ordförande Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin
ordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Kristina Taylor
ordförande Sveriges Psykologförbund

Marina Tuutma
ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Maria Öst-Backa
ordförande Distriktssköterskeföreningen

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...