2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal, tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter, i en debattartikel hos Dagens Samhälle.

Debattartikeln i fulltext

Under coronapandemin har blickarna riktats mot kommunal vård och omsorg till äldre, men få har beskrivit de konsekvenser pandemin får ur ett rehabiliterande perspektiv.

En nyligen genomförd undersökning bland landets Medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) visar att den rehabiliteringsskuld som nu byggs upp riskerar leda till försämrad patientsäkerhet och ökade samhällskostnader.

En dryg fjärdedel av all hälso- och sjukvård genomförs idag i landets kommuner, men när det gäller rehabiliterande insatser är andelen betydligt större än så. Kommunal rehabilitering är avgörande för att äldre personer ska kunna upprätthålla sin hälsa och leva ett så självständigt liv som möjligt, trots tilltagande skörhet, funktionsbegränsningar eller sjukdom. Trots detta får den kommunala rehabiliteringen ett mycket begränsat utrymme i såväl politiska diskussioner som särskilda satsningar.

Alla kompetenser behöver inkluderas

I coronapandemins fotspår höjs nu allt fler röster kring bristerna inom kommunal vård och omsorg och stora satsningar aviseras från regeringen när det gäller bland annat kompetensutveckling av äldreomsorgens personal. Detta är naturligtvis mycket positivt, men om vi ska få styrfart på kommunal vård och omsorg behöver alla aspekter och kompetenser inkluderas. De nästintill systematiskt uteblivna satsningarna på rehabilitering måste få ett slut,

För att få en lägesbild kring kommunernas beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv under coronapandemin genomförde professionsförbunden Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter under maj månad en enkätundersökning bland landets alla MAR. Resultatet av enkäten, som publicerats i dagarna, visar tyvärr att coronapandemin i hög grad har påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna negativt.

Försämrad patientsäkerhet

Enkätsvaren synliggör en stor oro för att detta kommer leda till försämrad patientsäkerhet och sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete. Mer än hälften av de svarande anser inte att kommunen just nu i full utsträckning klarar sitt rehabiliterande uppdrag, vilket kommer leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa samt förlorad aktivitets- och funktionsförmåga bland äldre.

Att möta behovet av kommunal rehabilitering var en stor utmaning för landets kommuner redan innan coronapandemin. Den gigantiska rehabiliteringsskuld som just nu byggs upp kommer att bli kostsam för både individ och samhälle. Detta är aspekter som regeringen inte längre kan blunda för. Om vi ska kunna komma ifatt våra grannländer vad gäller kvaliteten i såväl den generella äldreomsorgen som den kommunala rehabiliteringen behövs en nationell kraftsamling för en jämlik kommunal rehabilitering av hög kvalitet. Vi behöver fokusera på att göra det som vetenskap och beprövad erfarenhet säger oss gör nytta för både individ och samhälle.

Äldres rätt till rehabilitering måste säkerställas nu. Det är dags för regeringen att ta sitt ansvar.

  • Förändra lagtexten så att funktionen MAR blir ett krav i landets samtliga kommuner.
  • Säkerställ att all omvårdnadspersonal utbildas i ett rehabiliterande arbetssätt.
  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram och sprida kunskapsstöd och nationella riktlinjer för kommunal rehabilitering samt ansvara för uppföljning.
  • Tillsätt en nationell samordnare med uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering inom såväl kommunala som regionala verksamheter.

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin
Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Fakta

MAR är funktion inom kommunal hälso- och sjukvård som kan innehas av en arbetsterapeut eller fysioterapeut och som syftar till att säkerställa en jämlik tillgång till patient- och kvalitetssäker kommunal rehabilitering. I nuläget finns drygt 80 MAR, fördelat på 85 av landets 290 kommuner.

Senaste nyheterna

Sökes: Handläggare inom professionsfrågor (vikariat)

2020-09-23 09:47

Fysioterapeuterna söker en handläggare inom professionsfrågor (vikariat) till kansliet i Stockhol...

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksam...

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

2020-09-08 14:18

Covid-19

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett...