Dessa beslut tog kongressen – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-11-24 13:38 Publicerad 2020-11-15 17:26

Kongress 2020

Dessa beslut tog kongressen

Under helgen den 14-15 november tog förbundets kongress beslut om flera nya uppdrag som den nya förbundsstyrelsen ska arbeta med under den kommande mandatperioden 2021-2024.

Läs också:

På kongressen behandlades förbundsstyrelsens fyra propositioner och 37 motioner från medlemmarna.

Bifall till motioner

Av motionerna bifölls bland annat motion nr 8 som handlar om att förbundet ska göra en visionär framtidsanalys av professionen och organisationen Fysioterapeuterna. Utredningen ska försöka att ta både ett brett och spetsigt grepp om framtidens yrke som fysioterapeut och den framtida rollen, samt förbundets organisation.

Bifall blev det även till motion nr 7 där förbundsstyrelsen under kommande mandatperiod ska intensifiera arbetet med att verka för att alla sjukgymnaster byter yrkestitel till fysioterapeut.

Agenda 2030 och Barnkonventionen

Kongressen tog även beslut om att hela förbundets verksamhet ska utgå från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

- Det är ett viktigt åtagande och ansvar som innebär att vi behöver se över alla förbundets delar och hur vi kan arbeta på ett hållbart sätt. Agenda 2030 är ett brett åtagande. De globala målen är integrerade och odelbara, samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga säger Cecilia Winberg, nyvald förbundsordförande. 

- För vår del innebär det bland annat att vi ska arbeta med en hållbarhetsstrategi och det är ett arbete som kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet. Det innebär också att vi kommer att utöka vårt internationella engagemang inom världsorganisationen World Physiotherapy, och även arbeta riktat mot andra länder som inte har samma förutsättningar som vi har.

Kongressen biföll också ett tilläggsyrkande om att FN:s konvention om barnets rättig­heter, det vill säga Barnkonventionen, ska likställas med Agenda 2030 i förbundets arbete.

Agenda 2030 och Barnkonventionen ska också vara vägledande för påverkansarbetet, vilket innebär att förbundet kommer engagera sig ytterligare i frågor som rör mänskliga rättigheter för både barn och vuxna, hållbarhet och jämställdhet.

- Det blir en av de frågorna som den nya förbundsstyrelsen kommer att starta upp året med för att just diskutera hur vi konkret kan arbeta med detta. En del av de frågor som vi redan driver till exempel möjlighet till fysisk aktivitet för alla och goda förutsättningar för aktiv transport till och från skola och arbete, är frågor som har påverkan på miljön och som vi kommer att fortsätta arbeta strategiskt med, säger Cecilia Winberg.

Omställning mot god och nära vård

Kongressen tog också beslut om att förbundsstyrelsen aktivt ska arbeta för att fysioterapeuter ska ges förutsättningar att bidra i omställningen mot en god och nära vård.

- Jag tror att vi har goda förutsättningar att bidra. Vi som profession är lösningsfokuserade och målinriktade och vill bidra till att patienterna får de bästa förutsättningar för fysioterapi och rehabilitering. Det som kommer att behövas är kunskap om vad omställningen kan innebära i olika verksamheter samt stöd i det förändringsarbete som kan behöva göras i olika verksamheter, säger Cecilia Winberg.

- Jag tror att vi kan vara ett stöd till de chefer och ledare som ska leda arbetet med förändringen. Det ser olika ut i landet hur långt man har kommit i omställningen och där kan vi som förbund bidra med att sprida kunskap och att koppla ihop medlemmar som delar samma utmaningar. En förutsättning för förändring är tid och möjlighet att reflektera och det hoppas jag att våra medlemmar kommer att få förutsättningar för.

Nya råd från årsskiftet 

En delvis ny organisation kommer att börja gälla från årsskiftet. Det kommer inrättas ett nytt utbildningspolitiskt råd som bland annat ska jobba med strategiska frågor kring utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå, kompetensutveckling och specialistordning. Dessutom byter Etiska rådet namn till Etik- och hållbarhetsrådet från årsskiftet och får ett bredare uppdrag i enlighet med nya namnet.

- Förändringen syftar dels till att bredda och modernisera uppdragen för råden, dels till att öka kommunikationen mellan råden men också mellan förbundsstyrelse, distrikt och sektioner. Vi hoppas kunna bedriva strategiskt påverkansarbete i aktuella frågor som hållbarhet i större utsträckning än tidigare, säger Cecilia Winberg.

Löneutveckling och kompetensutveckling

Förbundets arbete med tydlig koppling mellan löneutveckling och karriär- och kompetensutveckling kommer att intensifieras under kommande mandatperiod.

- Det finns fortfarande mycket att göra kring lön kopplat till kompetens, då vi inte nått så långt som vi önskat. Vi ser gärna fler specialisttjänster, möjlighet för fler att på arbetstid få vidareutbilda sig till specialister, möjlighet till kompetensutveckling oavsett huvudman, samt konkreta och verksamhetsanpassade kompetensstegar. Vi kommer att fortsätta arbeta för lönepåslag som leder till löneutveckling under ett helt arbetsliv och som följer de utbildningar och den kompetensutveckling som fysioterapeuten deltar i och som även kommer verksamheten till gagn. Det är min starka förhoppning att det kommer att leda till högre löner för fysioterapeuter, avslutar Cecilia Winberg.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...