Nationella taxan föreslås ersättas med nytt system – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-04-20 13:52 Publicerad 2020-04-02 13:57

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan föreslås ersättas med nytt system

Den statliga utredningen God och nära vård har nu lämnat sitt huvudbetänkande till regeringen. I den föreslås att nationella taxan i sin nuvarande form läggs ner. I utredningen finns förslag på två olika ersättningsmodeller.

Läs också:

Överlämnat till socialministern

Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh överlämnade den 1 april den 492 sidor långa utredningen ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)” till socialminister Lena Hallengren.

Det var i augusti 2018 som utredningen fick tilläggsuppdraget att;
"Utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården."

Det är nu bland annat det uppdraget som redovisas i huvudbetänkandet där förslaget är att lagstiftningen kring nationella taxan upphävs.

-Vi har under hela processen varit en aktiv part i utredningens arbete och framhållit de delar som är viktiga för våra företagande medlemmar. Nästa steg blir nu för oss att noggrant gå igenom de förslag som utredningen presenterat, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Fortsatt möjlighet till småföretagande

Utredningen menar att det inte är tillräckligt att upphäva befintliga lagstiftningar utan att säkerställa alternativt sätt att verka som möjliggör småföretagande inom vården. Utredningen har tagit fram två alternativa förslag;

Första förslaget

Det ena förslaget innebär att det ska vara obligatoriskt för regionen att inrätta valfrihetssystem inom fysioterapi. Den närmare utformningen av valfrihetssystemen lämnas dock åt regionen utifrån det egna planeringsansvaret, dvs. det föreslås inte obligatoriskt omfatta all fysioterapi i en region.

Andra förslaget

Det andra förslaget består i att vidareutveckla befintligt system till ett omarbetat kompletterande nationellt utformat system som syftar till att skapa långsiktighet och förutsättningar för mindre vårdetableringar i geografiska områden där tillgången till vård är mindre.

Förslag på övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser ska göra det möjligt för berörda fysioterapeuter att ställa om eller avsluta sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna.

Utredningen föreslå att redan etablerade fysioterapeuter som verkar på nationella taxan ska kunna göra det utifrån gällande lagstiftning sju år efter att beslut om upphävande fattats. Givet är att utredningen bedömer att ett sådant beslut tidigast kan fattas våren 2021, föreslås att det ska gälla fram till och med första halvåret 2028.

Några nya samverkansavtal ska dock inte kunna ingås under övergångsperioden. Möjligheten till ersättningsetablering föreslås upphöra vid utgången av 2022.

-Det är viktigt att det även fortsatt finns möjlighet för ett småskaligt företagande. Ett nytt system får inte riskera att bygga in ojämlikheter över landet. Därför ser vi redan nu ett behov av att ytterligare förstärka den nationella regleringen, avslutar Stefan Jutterdal.

Vad händer nu?

Nästa steg är att Socialdepartementet skickar ut utredningen på remiss till bland annat Fysioterapeuterna. Förbundet kommer noggrant analysera utredningens förslag och skriva ett utförligt remissvar. Efter att tiden gått ut för att skicka in remisser kommer departementet att bereda förslag där regeringen sedan väljer vad som ska tas vidare i en eventuell proposition till riksdagen.

Ta del av utredningen

(Tips! Från sidan 273 och framåt kan du läsa om nationella taxan och utredningens förslag.)

Presentation av huvudbetänkandet

(Tips! Titta från 13.21 där Anna Nergårdh pratar om nationella taxan.)

Fler länkar

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...