Ny inriktning för framtidens hälso- och sjukvård – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-09-10 09:49 Publicerad 2020-04-02 13:55

Företagare, Påverkansarbete, Medlem

Utredning föreslår ny inriktning för framtidens hälso- och sjukvård

Nu har huvudbetänkandet av den statliga utredningen God och nära vård presenterats efter närmare tre års arbete. Förbundet har varit aktivt inom referensgruppen och vi har också arbetat inom förbundet med frågorna som lyfts inom utredningen.

Läs också:

Förbundets sammanfattning av huvudbetänkandet

Förbundets remissvar till huvudbetänkandet God och nära vård

Utredningen pekar på en ny riktning för framtidens hälso- och sjukvård där det förändrade sjukdomspanoramat lyfts fram som en stor utmaning med bland annat levnadsvanesjukdomar som ökar kraftigt. Personcentrerad hälso- och sjukvård lyfts fram som en viktig fråga, vilket förbundet instämmer i.

-Vi kan inte längre bara mäta dödlighet och sjukdom, vi måste titta på funktionsförmåga hos människor när vi lever allt längre och fler även lever med kroniska sjukdomar, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Förebyggande och rehabiliterande insatser

Bland förslagen finns tydliga signaler om att det förebyggande och rehabiliterande arbetet måste stärkas. Bland annat föreslås att förebyggande och rehabiliterande insatser ska skrivas in i den individuella planen.

-Det är ett mycket bra förslag att den individuella planen även ska innehålla insatser som är av förebyggande och rehabiliterande karaktär. Uteblir förebyggande och rehabiliterande insatser kommer det istället utgöra ett stort hinder i den omställning som vi nu står mitt i inom hälso- och sjukvården. Därför är det av största vikt att betona vikten av att patienterna får de insatser de behöver, säger Stefan Jutterdal.

Kommunernas roll lyfts fram

Kommunernas roll lyfts tydligt fram vilket är bra då de idag utför cirka 25 procent av den totala hälso- och sjukvården. Utredningen understryker vikten av att den hälso- och sjukvård och omsorg som utförs av kommunerna är lika viktig som all annan hälso- och sjukvård och att kompetensen behöver stärkas här. Därför finns bland annat förslag om att ersätta begreppet hemsjukvård med hälso- och sjukvård i hemmet.

Utredningen föreslår även att regioner och kommuner tillsammans ska upprätta övergripande gemensam plan för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå, och att deras särskilda samverkansansvar förtydligas.

-Rehabilitering har länge behandlats oerhört styvmoderligt av samhället och med denna utredning som bakgrund är det nu viktigt att åstadkomma en jämlik rehabilitering. Vi saknar dock konkreta förslag gällande inrättandet av MAR, Medicinskt ansvariga för rehabilitering, inom alla kommuner och också hur elevhälsan kan bli en del av det förebyggande arbetet, avslutar Stefan Jutterdal.

Nationella taxan

Gällande fysioterapeuter som verkar på nationella taxan (LOF) har utredningen lagt två alternativa förslag för hur småföretagande företag ska kunna möjliggöras även framtiden. Detta är en viktig fråga för förbundet och nästa steg för förbundet blir att analysera dessa förslag mycket noggrant för att se hur förslagen skulle påverka våra medlemmar och möjligheten för patienterna att få tillgång till fysioterapi.

-Ett nytt system får inte riskera att bygga in ojämlikheter över landet. Därför ser vi redan nu ett behov av att ytterligare förstärka den nationella regleringen, avslutar Stefan Jutterdal. 

Ta del av utredningen

Presentation av huvudbetänkandet

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...