2020-08-26 09:13

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Ris och ros i remissvar till God och nära vård

Fysioterapeuterna har skickat in sitt remissvar till den statliga utredningen ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem (SOU 2020:19).

Läs hela remissvaret

Se även tidigare nyheter:

I utredningen finns positiva delar som det personcentrerade förhållningssättet och inkluderande arbetssätt.

Förbundet är också positiv till och tillstyrker många av utredningens förslag så som att begreppet hemsjukvård ersätts med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. Fysioterapeuterna tillstyrker även utredningens förslag kring att reglering av individuell plan i lagstiftningen förtydligas.

Saknas skarpa förslag

Trots att prevention och rehabilitering tydligt lyfts fram i betänkandet saknas dock skarpa förslag som ytterligare stärker dessa områden. Till exempel saknar förbundet förslag om en i lagreglerad MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) i varje kommun vilket skulle stärka rehabiliteringen inom kommunal hälso- och sjukvård samt även specifika förslag kring förstärkning av elevhälsan.

Satsningar på verksamhetsförlagd utbildning i den nära vården är en central del i utredningen men det saknas förslag kring fortbildning, reglerad specialistutbildning för fler professioner och forskning.

Oro gällande förslag kring nationella taxan

Fysioterapeuterna ser med oro på de förslag som utredningen lägger kring nationella taxan och är kritiskt till de två föreslagna scenarier som beskrivs. Förbundet ser inte att något av dessa förslag ensamt har möjlighet att ersätta de fysioterapeuter som är verksamma på nationella taxan.

Vad händer nu?

Efter remisstidens slut kommer Socialdepartementet att samla in alla remissvaren för att fånga upp synpunkter och förslag på utredningens olika förslag. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram en proposition som riksdagen ska besluta om innan några av förslagen kan bli verklighet och börja gälla.

Senaste nyheterna

Inget nytt AB-avtal för kommun- och regionanställda

2020-11-19 14:15

Kollektivavtal

Fysioterapeuterna och de andra förbund som ingår i AkademikerAlliansen kommer inte att teckna någ...

Dessa beslut tog kongressen

2020-11-15 17:26

Kongress 2020

Under helgen den 14-15 november tog förbundets kongress beslut om flera nya uppdrag som den nya...

Ny förbundsstyrelse vald

2020-11-14 16:36

Kongress 2020

Fysioterapeuternas kongress tog under lördagseftermiddagen beslut om ny förbundsstyrelse för...

Se invigningen och följ kongressen via webben i helgen

2020-11-11 15:30

Kongress 2020

Nu till helgen den 14-15 november är det dags för kongressen, som är förbundets högsta beslutade...

Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

2020-11-05 08:14

Påverkansarbete, Debattartikel

Vi är oroade över att personer som är sjuka i covid-19, men inte behöver eller får sjukhusvård,...