Ris och ros i remissvar till God och nära vård – Fysioterapeuterna

2020-08-26 09:13

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Ris och ros i remissvar till God och nära vård

Fysioterapeuterna har skickat in sitt remissvar till den statliga utredningen ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem (SOU 2020:19).

Läs hela remissvaret

Se även tidigare nyheter:

I utredningen finns positiva delar som det personcentrerade förhållningssättet och inkluderande arbetssätt.

Förbundet är också positiv till och tillstyrker många av utredningens förslag så som att begreppet hemsjukvård ersätts med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet. Fysioterapeuterna tillstyrker även utredningens förslag kring att reglering av individuell plan i lagstiftningen förtydligas.

Saknas skarpa förslag

Trots att prevention och rehabilitering tydligt lyfts fram i betänkandet saknas dock skarpa förslag som ytterligare stärker dessa områden. Till exempel saknar förbundet förslag om en i lagreglerad MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) i varje kommun vilket skulle stärka rehabiliteringen inom kommunal hälso- och sjukvård samt även specifika förslag kring förstärkning av elevhälsan.

Satsningar på verksamhetsförlagd utbildning i den nära vården är en central del i utredningen men det saknas förslag kring fortbildning, reglerad specialistutbildning för fler professioner och forskning.

Oro gällande förslag kring nationella taxan

Fysioterapeuterna ser med oro på de förslag som utredningen lägger kring nationella taxan och är kritiskt till de två föreslagna scenarier som beskrivs. Förbundet ser inte att något av dessa förslag ensamt har möjlighet att ersätta de fysioterapeuter som är verksamma på nationella taxan.

Vad händer nu?

Efter remisstidens slut kommer Socialdepartementet att samla in alla remissvaren för att fånga upp synpunkter och förslag på utredningens olika förslag. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram en proposition som riksdagen ska besluta om innan några av förslagen kan bli verklighet och börja gälla.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...