Debatt: Momsundantaget för vård behöver gälla fullt ut – Fysioterapeuterna

2021-05-24 10:11

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Momsundantaget för vården behöver gälla fullt ut

Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna riskerar att bli patienterna. Utredningen måste landa i slutsatsen att momsen på vård tas bort. Det skriver ordförande Cecilia Winberg, tillsammans med andra företrädare för vårdprofessionerna, i en debattartikel hos Dagens Industri.

Debattartikeln i fulltext 

Pandemin har tydliggjort att offentlig och privat driven vård behöver samverka. Något de också gärna gör. Privata vårdgivare har tagit hand om vård om som inte kan vänta, ställt sjukvårdspersonal till regionernas förfogande för att hjälpa till på sjukhus och nu även med vaccinationerna. Det finns dock hinder för en effektiv samverkan och för en effektiv sjukvård i privat regi. Momsen på sjukvårdstjänster är en sådan.

Ledningarna för våra organisationer, Sofia Rydgren Stale, Antje Dedering och Cecilia Winberg skriver att förhoppningen är att utredningen om sjukvårdsmomsen mot bakgrund av avgöranden från EU-domstolen och praxis i andra länder i vårt närområde kommer med förslag på lagändringar som ändrar momsreglerna så att momsundantaget för sjukvård gäller fullt ut även i Sverige.  

Ovanlig tolkning av momsreglerna

Sverige har sedan ett par år en för EU ovanlig tolkning av momsreglerna som innebär att Skatteverket likställer sjukvårdstjänster med personaluthyrning som skall momsbeläggas. I ett för sjukvården allvarligt läge när alla krafter i vården behövs är regeltolkningar som krånglar till tillvaron ytterligare för vårdgivarna det sista som behövs. 

Den uppskjutna vården har ökat under pandemin. När den skall betas av behövs än mer samverkan mellan offentlig- och privatdriven sjukvård. Då krånglar vårdmomsen till samarbetet och ökar kostnaderna. Ofta drabbar vårdmomsen sjukvårdsföretag som inte kan kvitta momsutgifter mot momsintäkter eftersom sjukvårdstjänster i normalfallet inte är momsbelagda.   

Att vård är momsfri inom EU är en huvudregel och beror på att man genom detta undantag från moms skall minska kostnader och krångel i vården. Den svenska vårdmomsen är fördyrande inte bara när det gäller inhyrning av personal från bemanningsföretag, utan också när vårdgivare anlitar läkare, psykologer och andra som verkar på konsultbasis samt vid många samarbeten mellan vårdgivare. EU-domstolen har upprepade gånger fastslagit att sjukvård och sociala tjänster kan och bör vara momsfria, även om flera företag är involverade. Domstolen har konstaterat att momsundantaget kan tillämpas i flera led, det vill säga att en tjänst är fri från moms även när den tillhandahålls av en underentreprenör.  

Utredning ser över momsreglerna

I Sverige pågår nu en utredning vars uppdrag är att se över hur man ska kunna ändra momsreglerna i Sverige så att de harmoniserar med våra grannländer och EU-rätten. I EU är sjukvård alltid momsfri även om flera vårdföretag är involverade. I direktiven till utredningen specificeras två alternativ. Dels att ändra lagen så att vårdmomsen kan tas bort, dels alternativet att införa en kompensationsmekanism när moms drabbar vården.  

Redan idag finns en komplicerad mekanism för att kompensera regioner och kommuner för momsutgifter; en mekanism som är mycket kritiserad och svåröverskådlig.  Vi riskerar nu att göra ett redan krångligt system än värre med ytterligare överföringar mellan regioner/kommuner och staten. Denna typ av kompensation har en stor tendens att inte nå de företag som drabbas av momsen utan stanna på andra nivåer i systemet. Målet för utredningen måste vara att ändra reglerna så att vi får samma situation i Sverige som i Finland och andra grannländer och inte ytterligare försämra ett redan mycket kritiserat system för momskompensation.  

Betydelsen av att läkare, fysioterapeuter och annan vårdpersonal kan vara egenföretagare i vården ska inte underskattas. Samarbete både mellan professioner och över organisationsgränser uppskattas av professionerna och skapar kontinuitet för patienterna. Samarbete och samverkan är viktigt för såväl läkare som fysioterapeuter framförallt i de regioner där bristen är stor. Förlorarna på vårdmomsen riskerar att bli patienterna. Utredningen måste landa i slutsatsen att momsen på vård tas bort!

Sofia Rydgren Stale
ordförande Sveriges läkarförbund 

Sven Söderberg
styrelseledamot Sveriges läkarförbund 

Thomas Anderson
ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna 

Cecilia Winberg
ordförande Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...