En av dessa tre blir Årets fysioterapeut 2021 – Fysioterapeuterna

2021-06-29 10:16

Årets fysioterapeut

Tre kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2021

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2021, bland dem som nominerats av Fysioterapeuternas medlemmar.

Susanne Rosberg, Göteborgs universitet

Genom att koppla ihop fysioterapi med ett socialpsykologiskt, existentiellt och fenomenologiskt perspektiv bidrar Susanne till ökad förståelse för personcentrering, vilket är mycket aktuellt för omställningen till nära vård och därmed en aktuell samhällsfråga. 

Ett personcentrerat förhållningssätt kan öka patientens förmåga att uppleva hälsa och se sig som en hel människa. Susanne visar på att hälsa är större än den fysiska kroppen. Hon sätter hela människan i fokus.

Detta bidrar till att utveckla fysioterapin mot mer av helhetssyn och hon lyfter fram kvalitativa forskningsmetoder. Trots uppnådd pensionsålder fortsätter Susanne med sin kunskap och engagemang att handleda fysioterapeuter i kvalitativ forskning.

Malin Nygren-Bonnier, Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet

Malin har varit väldigt synlig i media gällande rehabilitering efter Covid-19 under det senaste året. Hon driver forskning inom området och sprider kunskap såväl internt som externt. Hon var tidigt med att prata om utmaningarna med rehabilitering efter Covid-19. 

Rehabilitering efter Covid-19 är i högsta grad aktuellt. Fysioterapeuter har legat i framkant när det kommer till efterförloppet för patienter med Covid-19 och visat på behovet av rehabilitering. Tack vare Malins drivande arbetet med forskning, klinik och utbildning inom rehabilitering efter Covid-19 och långtidscovid har det blivit tydligt vilken viktig roll fysioterapeuter har i detta arbete.

Malins forskning bidrar till hög kvalitet på fysioterapi och rehabilitering efter Covid-19, oavsett vårdform. Hennes engagemang lyfter vikten av att många olika professioner och kunskapsområden behövs för en god Covid-19-vård i såväl akut som kroniskt skede. Malin driver professionen framåt och är en god talesperson för professionen.

Maja Cronert, Skånes Universitetssjukhus

Maja har tillsammans med en arbetsterapeutkollega jobbat fram ett arbetssätt där rehabiliteringen startar på akuten. Arbetssättet är nu en stor del av det dagliga arbetet på akuten i Lund. Genom rehab på akuten bevaras personens förmågor i större utsträckning och inläggning kan undvikas, vilket är till gagn för såväl enskilda som samhället.

Det känns som det kan bli en framgångssaga och människor, framför allt äldre, ska inte behöva vara på sjukhus mer än nödvändigt - detta är en mycket viktigt samhälls- och hälsofråga. Maja visar på fysioterapeutens roll och kunskap i en miljö som traditionellt inte har ett så starkt rehabiliterande perspektiv.

En extern rapport som undersökt platsbrist på akuten, visar att onödiga inläggningar sker tex av patienter med hjärtsvikt, som dessutom ofta återkommer. Majas arbete visar att med rätt stöd från början, kan detta troligen undvikas framöver.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare.

Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på fysioterapeuter som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc.

Utses i samband med Internationella Fysioterapins Dag 2021

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade. De tre utvalda kandidaterna intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med Internationella Fysioterapins Dag den 8 september.

Juryn för Årets fysioterapeut 2021

  • Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung
  • Sofia Rydgren Stale, Ordförande Sveriges läkarförbund
  • Cecilia Winberg, Ordförande Fysioterapeuterna
  • Lisa Blohm, Chefredaktör Dagens Medicin
  • Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, SKR
  • Alexandra Wittborg, Studentsektion Stockholm, Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...