Förnyat statsbidrag till levnadsvaneprojektet – Fysioterapeuterna

2021-07-14 08:00

Levnadsvanor

Förnyat statsbidrag till levnadsvaneprojektet

Socialstyrelsen har beviljat fortsatt statsbidrag till Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt. Detta kommer att gå till fyra olika projekt, däribland satsning på cancerprevention och rehabilitering, samt fysisk aktivitet hos skolbarn.

Nyligen kom Socialstyrelsens beslut om fortsatt statsbidrag under 2021 för insatser som främjar arbetet med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Statsbidraget beviljas för fyra olika projekt;

  • Cancer - prevention och rehabilitering
  • Barn och ungdomar - ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för god hälsa
  • Kunskapsspridning och fortbildning av fysioterapeuter
  • Kunskapsspridning och fortbildning av övriga professioner

Glädjande är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu arbetar med nationellt vårdprogram om levnadsvanor som stöd till personalen och ledningen. Fysioterapeuterna bidrar aktivt till detta arbete, vilket kan höja multiprofessionell kompetens och stödja ett mer enhetligt och jämlikt levnadsvanearbete. 

Satsning inom cancerprevention

Fysioterapeuterna planerar en satsning inom cancerprevention i samarbete med Cancerfonden, SKR Nationell arbetsgrupp (NAG) prevention inom RCC, Svenska Läkaresällskapet (SLS), Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och patientföreningen HOBS, där målet är att ta fram en digital utbildning för primärvården om levnadsvanors betydelse för cancerprevention. Aktiviteten kan även fungera som stöd för primärvårdsambassadörer inom cancerprevention. 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år upptäcks cirka 10 000 nya fall. Det är en angelägen patientgrupp inom cancersjukdomar och behovet av evidensbaserat kunskapsstöd om levnadsvanor i allmänhet och om anpassad fysisk aktivitet i synnerhet för patienter och närstående är stort. Därför kommer det under året att ta fram en broschyr för patienter med prostatacancer, motsvarande den broschyren för patienter med bröstcancer som togs fram förra året. 

Material och verktyg vid barncentrerade hälsosamtal

Avseende barnens hälsa och fysisk aktivitet planeras att ta fram åldersanpassat material och verktyg som kan användas vid barncentrerade hälsosamtal om fysisk aktivitet med skolbarn och deras vårdnadshavare. Vi tar fram även övningar som kan användas på lektioner. 

Förbundet planerar även att tillsammans med andra professionsorganisationer och Generation Pep genomföra en webbaserad utbildning med fokus på ett barncentrerat samtal om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i det individuella mötet med elever. 

Detta är nu sista år som levnadsvaneprojektet genomförs. Därför är vi särskilt angelägna att allt material som tagits fram av förbundet, såväl broschyrer som Powerpointpresentationer, sprids även till övriga professioner. Det gäller särskilt inom primärvården, så att vår kunskap kommer till nytta för så många patienter som möjligt som är i behov av den. 

Hör gärna av er till projektledare raija.lenne@corleadershipacademy.com ifall ni vill bidra för spridningen av vår kompetens och det framtagna materialet till primärvården. 

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...