Nationella taxan behöver ändras nu – Fysioterapeuterna

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nationella taxan behöver ändras nu

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om. Omställningen till en nära vård genomförs nu på bred front i hela landet och ska bidra till kontinuitet och tillgänglighet för patienterna. En del i nära vård är den hälso- och sjukvård som utförs av cirka 700 läkare och 1400 fysioterapeuter inom systemet nationella taxan.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har genom åren, tillsammans och var för sig, påtalat behovet av reformering av systemet med den nationella taxan. En stor utmaning är att hitta modeller som ger förutsättningar för jämlik vård och möjlighet till etablering i glesbygd. Denna problematik lyftes också av Anna Nergårdh i utredningen God och nära vård.

Vi delar synen på behovet av reformering, men har tidigare haft olika syn på vad som bör ersätta nuvarande system. Genom ett unikt gemensamt initiativ har vi dock sedan ett år tillbaka bedrivit ett utvecklingsarbete och enats om ett förslag som utgår från utredningens förslag om ett särskilt system för etablering i glesbygd, men som kan tillämpas i hela landet. Förslaget innebär i korta drag följande:

  • Ett nationellt kompletterande hälso- och sjukvårdssystem som regionerna frivilligt kan välja att ansluta sig till.
  • Vårdgivarna integreras på ett tydligt sätt i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Möjligt att tillämpa på olika medicinska verksamhetsområden, även allmänmedicin.
  • Statlig delfinansiering i glesbygd men i övrigt regionfinansierat.
  • Nationella taxan avvecklas med övergångsbestämmelser.

Vi har därefter i en hemställan till regeringskansliet i maj 2021 presenterat förslagen och även erbjudit oss att konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå.

Vi menar att de läkare och fysioterapeuter som idag verkar enligt den nationella taxan i framtiden bör ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet, oavsett organisationsform. Centralt blir i sammanhanget att utgå från ett patientperspektiv liksom att det framtida hälso- och sjukvårdssystemet måste stödja patientens resa genom vården.

Trots påstötningar saknar vi fortfarande respons på våra förslag från regeringen. Omställningen till en nära vård och glesbygdens utmaningar kan inte vänta och vi menar därför att regeringen skyndsamt måste tillvarata den kompetens och mångåriga erfarenhet av småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården som vi tillsammans besitter. Möjligheterna att hitta en hållbar och patientfokuserad modell ökar kraftigt om vi alla tillsammans med staten drar åt samma håll.

Om alla vårdgivare som idag är verksamma enligt den nationella taxan ska kunna bidra i omställning och samtidigt minska vårdköer och uppskjuten rehabilitering måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.

Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner
Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna


FAKTARUTA

Nationella taxan tillkom 1994, och är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar vissa privata läkare och fysioterapeuters verksamhet och ersättning. Systemet innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva verksamheten bedrivs i bolagsform. De flesta läkare och fysioterapeuter som är anslutna till taxan arbetar som egna småföretagare.


 

 

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...