Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö – Fysioterapeuterna

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat en bred överenskommelse med arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Det handlar framför allt om satsningar på pension, men även arbetsmiljö och kompetenshöjande insatser. Avtalet berör drygt 6600 fysioterapeuter som är anställda inom regioner, kommuner och kommunala företag (Sobona).

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare. Den nya överenskommelsen har fokus på trygga pensioner, kompetens och livslångt lärande samt en frisk arbetsmiljö.

Förändrat pensionssystem med höjda premier

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs och systemet blir enklare att förstå.

- Tjänstepensionen är en viktig del av medlemmarnas försörjning efter ett långt arbetsliv. Därför är det mycket bra att pensionspremien höjs och att pensionen framöver kommer att baseras på medlemmarnas livsinkomst. Det ger oss trygga pensioner för framtiden, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Med det nya pensionssystemet höjs avsättningen till pensionen från 4,5 till 6 procent. Avgiftsbestämd pension innebär att arbetsgivaren löpande betalar in en avgift som motsvarar en viss procent av lönen till en pensionsförsäkring. Storleken på den slutliga pensionen beror sedan på lönen under hela arbetslivet (livsinkomstprincipen) samt på hur väl kapitalet förräntas och växer. I det nuvarande systemet baseras pensionen på lönen de sista åren före pension samt hur lång tid man arbetat i sektorn.

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer

I överenskommelsen ingår också en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. Det handlar bland annat om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala företag. Satsningen har tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.

- Alla ska kunna må bra på jobbet. Det är inte minst viktigt för de medlemmar som fått dra ett tungt lass under pandemin och snabbt behövt ställa om och anpassa sig till en helt ny situation. Därför är den nya avsiktsförklaringen om arbetsmiljö och friskfaktorer extra viktig just nu, säger Cecilia Winberg.

Läs mer om överenskommelsen på AkademikerAlliansens webbplats.

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...