Vårt förslag om framtiden för nationella taxan – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2021-05-31 14:20 Publicerad 2021-05-31 09:00

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Vårt partsgemensamma förslag om framtiden för nationella taxan

I en hemställan till regeringen önskar Fysioterapeuterna, Sveriges läkarförbund (SLF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), att socialdepartementet tar initiativ till att sammankalla en arbetsgrupp i syfte att sjösätta ett nytt system för nationella taxan, med utgångspunkt i de förslag som parterna tagit fram.

OBS! Detta är ett förslag och ännu finns inget riksdagsbeslut eller förslag från regeringen att lägga ner nationella taxan. Läs mer längst ner i denna text.

Partsgemensamma förslaget i sin helhet

Hemställan till regeringen

Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet

Tillsammans med SLF och SKR har Fysioterapeuterna i ett partsgemensamt arbete i år vidareutvecklat de förslag om framtiden för nationella taxan som presenterades i utredningen God och nära vård förra året. De vidareutvecklade förslagen som parterna nu presenterar gäller ett nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet (NSS).

-Som förbundet skrev i sitt remissvar ser vi med oro på de förslag som utredningen lämnade gällande framtiden för nationella taxan. Inget av de två föreslagna scenarierna som beskrivs i utredningen är tillräckliga för att ge möjligheter för småskaligt företagande i hälso- och sjukvården eller ersätta de fysioterapeuter som idag är verksamma på Nationella taxan, säger ordförande Cecilia Winberg.

-Företagande fysioterapeuter är viktiga och svarar för majoriteten av öppenvårdsbesöken hos fysioterapeuter inom primärvård. Det behövs långsiktiga och hållbara lösningar för att våga satsa på företagande nu och i framtiden. Vi tror att det förslag som vi nu lägger fram till socialdepartementet kan erbjuda just detta, säger Cecilia Winberg.

Företagande fysioterapeuter integreras

De vidareutvecklade förslag som nu presenteras till departementet är på en övergripande nivå och anger inga detaljer i ersättningssystem, såsom ersättningsnivåer eller andra villkor. Men de ger förutsättningar att företagande fysioterapeuter inkluderas och integreras fullt ut i regionernas primärvårdsutbud.

Den största skillnaden i jämförelse med utredningens scenario 2 är att systemet ska kunna tillämpas i hela landet, inte enbart i glesbygd.

-Vårt förslag består av tre delar där grunden styrs genom lagstiftning (riksdagen) och förordningar (regeringen). Sedan är tanken att en myndighet i samråd med oss parter (Fysioterapeuterna, SLF och SKR) utvecklar ersättningsmodeller och kvalitetskriterier, som regionerna sedan förfogar över, säger förbundsstyrelseledamot Maria Westin, som suttit med i arbetsgruppen som tagit fram förslaget.

Varför kan inte nationella taxan finnas kvar?

-Nuvarande ersättningssystem, och andra villkor, i nationella taxan stödjer inte den omställningen till god och nära vård som pågår i hälso- och sjukvården. Genom vårt utvecklade förslag önskar vi säkerställa att privata fysioterapeuter på nationella taxan ska kunna vara en del i denna omställning fullt ut utan att riskera att ställas utanför. Privata fysioterapeuter står för den största delen av fysioterapi inom öppenvården. Att inte integrera dem är ett slöseri med resurser, inte minst för alla patienter, och är heller inte trovärdigt att vi som professions- och fackförbund ställer oss utanför omställningen, säger Maria Westin.

När kommer nationella taxan att försvinna?

-Än så länge finns inga beslut eller förslag från regeringen till riksdagen om att lägga ner nationella taxan och ersätta den med ett nytt system. För att nationella taxan ska upphöra krävs ett riksdagsbeslut då nationella taxan är lag. Det partsgemensamma förslag som vi nu lämnar in till socialdepartementet innebär en övergångsperiod på sju år från det datum som ett nytt system börjar gälla, under förutsättning att riksdagen fattar ett sådant beslut.

Vad händer nu?

-Nu ligger frågan hos socialdepartementet som ännu inte kommit med något förslag gällande framtiden för nationella taxan, efter att God och nära vård-utredningen presenterades förra året. Innan ett förslag läggs fram av regeringen krävs beredningsarbete och lagförslag från socialdepartementet. Det är i detta arbete vi önskar, med vårt förslag, få delta och vara en aktiv part, avslutar Maria Westin.

Läs också

Tidigare nyheter

Senaste nyheterna

Ekonomiska stödåtgärder återinförs till företag

2021-12-27 14:15

Företagare

Regeringen har den 17 december 2021 beslutat att återinföra ekonomiska stödåtgärder till företag...

Nytt avtal som bland annat rör arbetstid, semester och ob-tillägg

2021-12-23 10:30

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Från 1 januari gäller ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20, för Fysioterapeuternas...

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

2021-12-21 12:38

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal, Pension

Fysioterapeuterna har tillsammans med andra fackliga organisationer i AkademikerAlliansen träffat...

I ordförandens blogg: Låt oss prata pengar

2021-12-10 08:19

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Få frågor berör så mycket som frågan om lön. Vi fysioterapeuter är en av många professioner som...

Nationella taxan 2022

2021-12-09 16:43

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...