Årets Fysioterapeut - en av dessa blir Årets Fysioterapeut – Fysioterapeuterna

2022-06-22 15:37

Fysioterapeuterna

Tre kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2022

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt, och har från de som nominerats, valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2022.

Charlotte Wåhlin, Region Östergötland och Linköpings Universitet
Charlotte har genom sin forskning bidragit till att utveckla arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetshälsa.  Hon kombinerar klinik, forskning och ett stort samhällsengagemang. Hennes forskning berör olika grupper men med ett tydligt fokus på anställda i utsatta yrken och kvinnodominerade arbetsplatser.  
Forskningen berör såväl anställda inom hälso- och sjukvården/omsorgen som patienter/brukare. Charlotte är även engagerad i forskning kring psykisk hälsa i skolan då framför allt genom preventiva insatser för att förhindra arbetsrelaterad ohälsa hos lärare.

Charlotte har genom ett uppdrag från Arbetsmiljöverket gjort en systematisk kunskapssammanställning där hon har arbetat vidare med metodutveckling och forskning, i syfte att förebygga belastningsskador i samband med personförflyttningar. Charlotte är aktiv på sociala medier och sprider såväl sin egen som andras forskning på ett medryckande och inkluderande sätt.

Fanny Simonsson, Centrallasarettet Växjö
Fanny har utifrån sitt arbete med patienter på kardiologen lyft fram behovet av att tydligt tänka på rehabilitering. Fanny driver regionens arbete om skörhetsskattning genom hela vårdkedjan. Skörhet hjälper oss att se människan bakom patienten och hjälper oss bland annat att sätta mål under inneliggande vård för att patienten ska kunna komma hem i så bra skick som möjligt. Genom tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen ökar möjligheterna att bevara och förstärka återgången från sjukdom till en förbättrad hälsa.  

Fannys arbete innebär ett lyft för den personcentrerade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvården. Hon arbetar personcentrerat genom att utgå från personens förmågor. Grunden för bedömning görs tillsammans med patienten för att bevara och förstärka förutsättningarna för att kunna återgå till sina tidigare förmågor så snart som möjligt. Hon lyfter fram teamarbetet, vilket stärker den egna professionen och genom modellen ”Tänk rehab” sprider hon också det fysioterapeutiska förhållningssättet!

Lisa Keller Altvall, Närhälsan Angered
Lisa arbetar i primärvården med specialinriktning kvinnohälsa och där hjälper och stöttar hon en patientgrupp med komplexa besvär. Lisa är engagerad i och lyfter områden som ofta varit eftersatta såsom kvinnors hälsa, förlossningsskador och våldsutsatta och hon har lång erfarenhet med patientgruppen. Dagligen möter hon kvinnor med vulvasmärta, bäckenbottensdysfunktion, förlossningsskador, inkontinens och graviditetsrelaterade besvär. Hennes namn, kunskap och professionella bemötande har under de senaste åren blivit känt på sociala medier vilket gör att kvinnor från hela landet söker sig till henne. Lisa visar att rätt bemötande och kompetens gör skillnad och ger hopp till de kvinnor som tidigare haft låg tilltro till vården och myndigheter. Hon är en av få som våga möta dessa kvinnor och ställa frågan kring våld men också om sexuell hälsa. Hon är ett föredöme som fysioterapeut, arbetar i det tysta och stärker vårdkvalité för en sårbar patientgrupp. 

Lisa har ett stark personligt engagemang för kvinnors hälsa, hon bidrar till utbildning och utveckling samt utgör ett viktigt stöd till kollegor via handleda fysioterapeutkåren i att våga fråga om våld, samt vara med och bedriva forskning för att förbättra vårdkvalitén!


Fakta om Årets fysioterapeut
Priset delas ut varje år till den fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare.

Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på fysioterapeuter som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc.

Utses i samband med Internationella Fysioterapins Dag 2022

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade. De tre utvalda kandidaterna intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med Internationella Fysioterapins Dag den 8 september.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...