Årets Fysioterapeut - en av dessa blir Årets Fysioterapeut – Fysioterapeuterna

2022-06-22 15:37

Fysioterapeuterna

Tre kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2022

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt, och har från de som nominerats, valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2022.

Charlotte Wåhlin, Region Östergötland och Linköpings Universitet
Charlotte har genom sin forskning bidragit till att utveckla arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetshälsa.  Hon kombinerar klinik, forskning och ett stort samhällsengagemang. Hennes forskning berör olika grupper men med ett tydligt fokus på anställda i utsatta yrken och kvinnodominerade arbetsplatser.  
Forskningen berör såväl anställda inom hälso- och sjukvården/omsorgen som patienter/brukare. Charlotte är även engagerad i forskning kring psykisk hälsa i skolan då framför allt genom preventiva insatser för att förhindra arbetsrelaterad ohälsa hos lärare.

Charlotte har genom ett uppdrag från Arbetsmiljöverket gjort en systematisk kunskapssammanställning där hon har arbetat vidare med metodutveckling och forskning, i syfte att förebygga belastningsskador i samband med personförflyttningar. Charlotte är aktiv på sociala medier och sprider såväl sin egen som andras forskning på ett medryckande och inkluderande sätt.

Fanny Simonsson, Centrallasarettet Växjö
Fanny har utifrån sitt arbete med patienter på kardiologen lyft fram behovet av att tydligt tänka på rehabilitering. Fanny driver regionens arbete om skörhetsskattning genom hela vårdkedjan. Skörhet hjälper oss att se människan bakom patienten och hjälper oss bland annat att sätta mål under inneliggande vård för att patienten ska kunna komma hem i så bra skick som möjligt. Genom tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen ökar möjligheterna att bevara och förstärka återgången från sjukdom till en förbättrad hälsa.  

Fannys arbete innebär ett lyft för den personcentrerade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvården. Hon arbetar personcentrerat genom att utgå från personens förmågor. Grunden för bedömning görs tillsammans med patienten för att bevara och förstärka förutsättningarna för att kunna återgå till sina tidigare förmågor så snart som möjligt. Hon lyfter fram teamarbetet, vilket stärker den egna professionen och genom modellen ”Tänk rehab” sprider hon också det fysioterapeutiska förhållningssättet!

Lisa Keller Altvall, Närhälsan Angered
Lisa arbetar i primärvården med specialinriktning kvinnohälsa och där hjälper och stöttar hon en patientgrupp med komplexa besvär. Lisa är engagerad i och lyfter områden som ofta varit eftersatta såsom kvinnors hälsa, förlossningsskador och våldsutsatta och hon har lång erfarenhet med patientgruppen. Dagligen möter hon kvinnor med vulvasmärta, bäckenbottensdysfunktion, förlossningsskador, inkontinens och graviditetsrelaterade besvär. Hennes namn, kunskap och professionella bemötande har under de senaste åren blivit känt på sociala medier vilket gör att kvinnor från hela landet söker sig till henne. Lisa visar att rätt bemötande och kompetens gör skillnad och ger hopp till de kvinnor som tidigare haft låg tilltro till vården och myndigheter. Hon är en av få som våga möta dessa kvinnor och ställa frågan kring våld men också om sexuell hälsa. Hon är ett föredöme som fysioterapeut, arbetar i det tysta och stärker vårdkvalité för en sårbar patientgrupp. 

Lisa har ett stark personligt engagemang för kvinnors hälsa, hon bidrar till utbildning och utveckling samt utgör ett viktigt stöd till kollegor via handleda fysioterapeutkåren i att våga fråga om våld, samt vara med och bedriva forskning för att förbättra vårdkvalitén!


Fakta om Årets fysioterapeut
Priset delas ut varje år till den fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare.

Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på fysioterapeuter som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc.

Utses i samband med Internationella Fysioterapins Dag 2022

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade. De tre utvalda kandidaterna intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med Internationella Fysioterapins Dag den 8 september.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...