Kroniskt sjuka drabbas när specialistvården dräneras på kompetens – Fysioterapeuterna

2022-04-19 08:48

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Kroniskt sjuka drabbas när specialistvården dräneras på kompetens

Omställningen till en god och nära vård får inte resultera i att patienter med kroniska sjukdomar och behov av specialiserad rehabilitering nedprioriteras. Det skriver företrädare för Svensk reumatologisk förening, Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Reumatikerförbundet.

Kroniskt sjuka personer riskerar att inte få den specialiserade rehabilitering de behöver då specialistvården dräneras på kompetens. Redan i dag saknas specialistutbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter i hälso- och sjukvården och i omställningen till nära vård kommer bristen bli än mer kännbar, då primärvårdens uppdrag för prevention och rehabilitering utökas.

Stor brist på rehabiliteringskompetens

Rehabilitering är precis som läkemedelsbehandling en viktig del av vård och behandling. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar från 2021 står det att rehabiliteringsmålen ska sättas tillsammans med patienten och vara inriktade på hälsosamma levnadsvanor och på att minska patientens beroende av sjukvård.

För att uppfylla dessa riktlinjer ska exempelvis patienter med reumatoid artrit vid behov erbjudas teamrehabilitering i öppenvårdsform. I de nationella riktlinjerna står även att rehabiliteringen ska vara strukturerad, sammanhållen och utföras under en avgränsad tid med flera professioner i samverkan. Teamet består vanligtvis av reumatolog, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator, samtliga med specialiserad eller särskild kompetens inom reumatologi.

Tyvärr är bristen på rehabiliteringskompetens just nu stor på alla nivåer i vården, men särskilt i primärvården. Dessutom är den kompetens som finns ojämlikt fördelad över landet, ditt postnummer kan alltså avgöra om du får träffa en specialist eller inte.

Orimlig ekvation

Parallellt med att regioner och kommuner dras med kompetensbrist pågår det en omställning mot en mer nära vård med målet att ge patienten en god, nära och samordnad vård. Primärvården är navet som ska samspela med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten.

Inte sällan lyfts omställningen till nära vård som en lösning på de kompetensförsörjningsproblem vi har i dag. Ett dilemma uppstår dock när kompetensen behövs på flera ställen samtidigt och det finns ett underskott på personal. Specialiserad rehabiliteringspersonal behövs inom såväl specialistvården som inom primärvården både nu och i framtiden. En ekvation som ibland känns orimlig.

Omställningen till god och nära vård får inte resultera i att patienter med kroniska sjukdomar och behov av specialiserad rehabilitering nedprioriteras och att all kompetens flyttas från till exempel reumatologin till primärvården. De som behöver specialiserad rehabilitering måste få det på alla vårdnivåer, både under omställningen och efteråt.

Arbetskraft saknas

Ett nödvändigt steg för att klara detta är en skarpare nationell styrning och ett förtydligande av vad specialiserad rehabilitering innebär. Det behövs även en nationell reglering av specialistutbildningen för både arbetsterapeuter och fysioterapeuter, något som saknas i dag. Varje region bör ta fram en plan för vård av kroniskt sjuka som bland annat omfattar öronmärkta pengar till utbildningsplatser för olika specialister.

Vi vet att omställningen till en mer nära vård kommer att öka behovet av både fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Men det kommer att bli en stor utmaning för regioner och kommuner att tillgodose behoven då det redan i dag saknas arbetskraft.

Vi ser därför mycket positivt på att Socialstyrelsen och Nationella Vårdkompetensrådet har fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen inom primärvården gällande bland annat allmänläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. En skriftlig delredovisning ska lämnas till Socialdepartementet den 1 maj 2022. Vi hoppas att delredovisningen belyser och ger förslag på konkreta lösningar på de problem vi ser och oroas av.

Cecilia Carlens, Ordförande Svensk reumatologisk förening
Cecilia Winberg, Förbundsordförande Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter
Lotta Håkansson, Ordförande Reumatikerförbundet

Debattartikel publicerad på Altinget.se den 19 april 2022.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...