Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet – Fysioterapeuterna

2022-10-03 12:54

Fysioterapeuterna

Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet

Under våren 2022 genomförde Fysioterapeuterna en medlemsundersökning, för att få en uppfattning om medlemmarnas förtroende, hur de uppfattar förbundet, vilka frågor som är viktiga för medlemmarna och vilket stöd de behöver från förbundet. Stort tack till dig som deltog i undersökningen!

Undersökningen gick ut till samtliga medlemmar via en e-postlänk. Svarsfrekvensen var 25 procent, vilket är helt normalt för denna typ av undersökning. Enkäten är en del i det pågående strategiarbete som just nu genomförs.

Sju av 10 rekommenderar förbundet

Resultatet av undersökningen är till största del positivt. Drygt hälften uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för förbundet. Av de förtroendevalda svarar drygt sju av 10 detsamma. Och sju av 10 medlemmar svarar att det är mycket sannolikt eller sannolikt att de skulle rekommendera en kollega att gå med i förbundet.

Utifrån tre av de grundläggande frågorna om medlemmarnas nöjdhet med förbundet togs ett ”nöjd-medlems-index” fram. På en skala mellan ett och fem blev resultatet 3,5 för Fysioterapeuterna. Eftersom det är första gången vi mäter ett sådant index har vi ingenting sedan tidigare att jämföra med. Siffran visar dock på ett generellt gott resultat, men med utvecklingspotential inom ett antal områden.

Ett glädjande resultat är att en av tio medlemmar kan tänka sig att bli förtroendevald. I åldersgruppen 31-39 år är siffran så hög som 18 procent – alltså nästan två av tio.

När förtroendevalda svarar på påståenden om uppdraget som förtroendevald instämmer drygt åtta av tio helt eller delvis i att uppdraget som förtroendevald är lärorikt. Nästan sex av 10 anser att uppdraget är roligt och utvecklande.

Lön den viktigaste framtidsfrågan

När vi frågar medlemmarna om de viktigaste framtidsfrågorna för Fysioterapeuterna så svarar åtta av tio lön. Det är den fråga som valts av störst andel i alla åldersgrupper utom de som är äldre än 65 år. Näst efter lön så har en dryg majoritet valt Fysioterapeuters betydelse inom olika verksamhetsområden och Kompetensutveckling som de viktigaste framtidsfrågorna.

För att få underlag att förbättra och utveckla vår kommunikation innehöll enkäten en rad frågor om detta område. De populäraste kanalerna för information är förbundssidorna i tidningen Fysioterapi, webbplatsen och nyhetsbreven till medlemmar. Drygt åtta av 10 anser att de får den information de behöver från förbundet.

Områden som är viktiga att utveckla

Enkäten visar också på ett antal tydliga förbättringsområden. Drygt hälften instämmer helt eller delvis i att de har kännedom om vilka frågor förbundet driver. Det är dock bara tre procent som instämmer helt och 49 procent som inte instämmer eller inte instämmer alls i frågan. Även i frågan om förbundet synliggör professionen i den allmänna debatten finns utrymme att förbättras, då 40 procent instämmer helt eller delvis i detta påstående och 33 procent instämmer inte eller inte alls.

Det finns också ett par områden där det idag finns en hög nöjdhet, men som pekas ut som särskilt viktiga att utveckla för att upprätthålla den upplevda nöjdheten. Det handlar framför allt om relevans och trovärdighet.

Underlag för framtidsstrategi och varumärkesplattform

Resultatet från undersökningen är ett av flera underlag som ligger till grund för arbetet med förbundets framtidsstrategi samt en uppdaterade varumärkesplattform och grafisk profil. På Halvtidsmötet för förtroendevalda i slutet av november fortsätter arbetet med strategin och den nya varumärkesplattformen presenteras.

Om undersökningen:
Svar samlades in via en webbenkät bestående av ca 30 frågor och frågeunderlaget togs fram av Fysioterapeuterna i samarbete med Enkätfabriken.

Undersökningen skickades ut till 11 703 personer varav 2970 svarade helt eller delvis på undersökningen. Enkäten skickades ut via e-post till medlemmarna den 28 mars och insamlingen avslutades den 25 april. Tre påminnelseutskick gjordes under insamlingsperioden. Alla utskick gjordes av Enkätfabriken och varje e-post innehöll en unik länk till enkäten.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...