Politikerna är eniga - det behövs fler fysioterapeuter – Fysioterapeuterna

2022-06-10 08:34

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Politikerna är eniga - det behövs fler fysioterapeuter

Fysioterapeuternas enkät till politiker i regionfullmäktige över hela landet visar bland annat att det finns en bred enighet från höger till vänster om att antalet fysioterapeuter behöver bli fler i hälso- och sjukvården.

Inför valet i höst har Fysioterapeuterna genomfört en undersökning för att se vad partierna tycker i frågor som är av intresse för förbundets medlemmar. Vi lät samtliga partier i regionfullmäktige i Sveriges 21 regioner ta ställning till nio påståenden.

Fler fysioterapeuter behövs i primärvården

Resultatet visar att partierna brett över skalan är överens om att fysioterapeuters kompetens är en viktig del i en effektiv och modern hälso- och sjukvård som finns nära befolkningen. Hela 96 procent av de tillfrågade instämmer helt eller devis i att antalet fysioterapeuter i primärvården behöver bli fler i deras region, för att hälso- och sjukvården ska kunna arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Moderaterna i Västra götalandsregionen skriver bland annat att ”Fysioterapeuter har en enormt viktig uppgift i att arbeta hälsofrämjande och förebyggande såväl som rehabiliterande. Vi vill gärna se ytterligare förstärkning i hälsofrämjande och förebyggande arbete i en kombination av medarbetare och nya arbetsmodeller såsom digitalisering.”

Vänsterpartiet i Örebro skriver: ”Självklart, det behövs fler fysioterapeuter i regionens primärvård. Vi tycker att vår region behöver satsa på rekrytering och utbildning av fler fysioterapeuter.”

På frågan om det behövs fler specialistfysioterapeuter för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och krav på hälso- och sjukvården, så är det 90 procent som instämmer helt eller delvis. Så här uttrycker sig Centerpartiet i Västernorrland: ”I vår region finns det helt klart ett stort behov av många fler specialistfysioterapeuter. Vissa regioner, som Stockholm, har kommit mycket längre. Här behöver krafttag tas.”

Statlig reglering av specialistutbildningen

När det gäller frågan om statlig reglering av fysioterapeuters specialistutbildning så är det 77 procent av de tillfrågade som instämmer helt eller delvis i att fysioterapeuternas specialistordning bör bli statligt reglerad.

- Eftersom detta är en nationell fråga så är det glädjande att många av våra regionpolitiker lyfter detta som viktigt för en jämlik vård av hög kvalitet. Fysioterapeuterna är övertygade om att en statlig reglering av specialistutbildningen är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna få ett grepp om en långsiktig kompetensförsörjning. I dagsläget är det svårt både för arbetsgivare och för personer med behov av vård och rehabilitering att veta vilken kompetens man kan efterfråga, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Så här uttrycker sig Socialdemokraterna i Västerbotten: ”Vi ser att det är positivt om man får en större jämlikhet över hela landet. Om specialistordningen blir statligt reglerad så blir det en kvalitetshöjning och en garant för en mer jämlik vård.”

Om enkäten

Urvalet för enkäten bestod av samtliga partier i regionfullmäktige i Sveriges 21 regioner.  I varje region inbjöds en representant från varje parti att besvara enkäten. Enkäten bestod av 9 påståenden att ta ställning till. Det fanns också möjlighet att lämna kompletterande fritextsvar. Svarsfrekvensen var 86 procent.

Dessa påståenden fick partierna ta ställning till:

  1. Vår region har förutsättningar (ekonomiska och personella) för att stärka arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. 89% instämmer helt eller delvis.
  2. Det behövs särskilda satsningar i vår region för att hantera det uppdämda rehabiliteringsbehovet som uppstått under pandemin. 93% instämmer helt eller delvis.
  3. Antalet fysioterapeuter i primärvården behöver bli fler i vår region för att hälso- och sjukvården ska kunna arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. 96% instämmer helt eller delvis.
  4. Det behövs fler specialistfysioterapeuter för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och krav på hälso- och sjukvården. 90% instämmer helt eller delvis.
  5. För att säkerställa ett enhetligt kompetensinnehåll för specialistfysioterapeuter, möta hälso- och sjukvårdens ökade krav på kvalitéts- och verksamhetsutveckling och effektiv vård, bör fysioterapeuternas specialistordning bli statligt reglerad, vilket är fallet för läkare och sjuksköterskor. 77% instämmer helt eller delvis.
  6. Fysioterapeuter i vår region ska kunna utbilda sig till specialist på arbetstid i en utbildningsanställning, i likhet med andra professioner, för att stärka vår hälso- och sjukvård. 91% instämmer helt eller delvis.
  7. Det ges goda möjligheter till kompetens- och karriärutveckling för fysioterapeuter i vår region. 46% instämmer helt eller delvis.
  8. De ekonomiska ersättningssystemen bör styra på resultatet för vårdtagaren (kvalitet) i stället för antal besök (kvantitet).  95 % instämmer helt eller delvis.
  9. Ett småskaligt företagande inom fysioterapi tillför mervärde inom hälso- och sjukvården. 87% instämmer helt eller delvis.

Här hittar du alla svar redovisade i en totalrapport på nationell nivå.

Här finns en interaktiv karta som visar resultatet region för region, och parti för parti.

 

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...