Årets fysioterapeut - och de nominerade är... – Fysioterapeuterna

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

Petra von Heideken Wågert (foto Jonas Bilberg), Daniel Petersson samt Helene Henriksson (privata foton)

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna nomineringar.

Petra von Heideken Wågert – professor och vetenskaplig ledare vid Center för välfärdsförändring, Mälardalens universitet

Petra von Heideken Wågert är lektor vid Mälardalens universitet och vetenskaplig ledare för Mälardalens universitets övergripande satsning på Center för välfärdsförändring. Samverkan och forskning är de viktigaste uppgifterna för centret, som tar sig an de utmaningar som finns inom välfärdsområdet tillsammans med kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Centret kan tillsammans med verksamheterna sätta ihop både kortare och längre kurser/utbildningar som svarar upp mot verksamheternas behov. Centret stödjer också fysioterapeuter i att kunna tillämpa nya metoder inom hälso- och välfärdstekniken.

Petra arbetar både genom sin undervisning, forskning och vetenskapliga ledning av Centret för välfärdsförändring, för att förbättra patienters och invånares hälsa. Genom hennes forskning för att motverka äldre personers ensamhet och social isolering med en digital interventionsmetod samt för att minska stillasittande under cancerbehandling, har hon en målsättning att förbättra patienternas mående på kort och lång sikt, samt undersöka interventionens effekter på klimatnyttan, vilket kan bidra tillhälsa i ett större perspektiv.

Petra von Heideken Wågert är entusiastisk och ytterst aktiv i sitt arbete med att både bredda och fördjupa kunskapsområdet fysioterapi och hur vi som fysioterapeuter kan bidra, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hon ser vikten av att arbeta på övergripande nivå för att bättre kunna påverka hälso- och välfärdsrelaterade frågor. Hon är glad, ödmjuk, delar gärna med sig av sina kunskaper och sprider positiv energi.

Daniel Petersson – sjukgymnast vid öron-, näsa- halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Daniel Petersson arbetar som sjukgymnast på öron- näsa- halskliniken på universitetssjukhuset i Linköping. Han har jobbat med yrsel i 13 år och har genom sitt arbete på ett föredömligt sätt lyft ett svårt och skrämmande område och gjort det mer begripligt och intressant. Daniel visar ett stort engagemang för området yrsel genom bland annat nytänkande kring yrseldiagnostik. Hans arbete berör såväl yrkesverksamma som patienter.

Daniel har arbetat för effektivare vårdflöden med patienten i fokus. Han har gett nytt hopp till patienter som varit missförstådda av vården och som under många år skickats mellan olika vårdgivare utan att få hjälp. Han kämpar för att varje patient ska komma till rätt instans utan krångliga vårdvägar och arbetar hårt för förbättrat samarbete mellan olika vårdnivåer och olika kliniker. Han strävar efter så snabb handläggning som möjligt för att förkorta personens lidande.

Daniel stöttar yrkesverksamma inom olika professioner i hela landet och tar emot yrselpatienter från flera håll i Sverige.  Han är en viktig idéspruta för ständiga förbättringar och forskning inom området yrsel.

Daniel Petersson har de senaste åren gjort oerhört mycket för att förbättra vården för personer med yrsel, bland annat genom utbildande insatser regionalt, nationellt och även internationellt för fysioterapeuter, läkare med flera. Detta har fört vår profession framåt genom ökad kompetens och säkerhet vid mötet med yrselpatienter.

Helene Henriksson – hälsostrateg, Regional utveckling, Region Skåne

Helene Henriksson har lång erfarenhet som fysioterapeut och har under de senaste åren arbetat med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom olika delar av Region Skåne och inom Fysioterapeuterna. Under senare tid har Helene arbetat som hälsostrateg inom Region Skåne, där hon är med och driver uppdraget ”Sätt Skåne i rörelse” som ska bidra till ett samhälle där flera barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. Helene har också under många år varit en av de bidragande krafterna i Fysioterapeuternas arbete med levnadsvanor. Hon är en god ambassadör för professionen och för värdet av hälsofrämjande och förebyggande insatser för befolkningen.

Helene har genom sitt arbete bidragit till att skapa förändring inom området obesitas. I det nuvarande uppdraget är fokus på barn och unga och deras familjer. För att kunna skapa förändring, behöver arbetet också ske genom styrning och ledning i samhället och det är på denna övergripande strategiska nivå som Helene idag befinner sig i sitt uppdrag för regionen. Genom sitt arbete för bättre levnadsvanor har Helene lyft betydelsen av fysioterapeutisk kompetens samt behovet av att arbeta tillsammans med andra vårdprofessioner för att kunna se till helhet.

Helene är orädd och positiv och lyfter så snart tillfälle ges levnadsvanornas betydelse och fysioterapeuters kompetens för befolkningens hälsa. Genom sitt arbete inom förbundets levnadsvaneprojekt har Helene Henriksson bidragit till ökad kunskap inom området för fysioterapeuter. I levnadsvaneprojektet tas det fram kunskapsunderlag och utbildningsmaterial som sedan sprids till såväl fysioterapeuter som till andra professioner, patienter och närstående. Helene har också deltagit i flera multiprofessionella sammanhang och där varit tydlig med fysioterapeuters roll, men också sett till behovet av att arbeta tillsammans. Helene Henriksson har genom sitt arbete bidragit till att förtydliga fysioterapeuters roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Om priset

Vinnaren av priset ska vara en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort.

Årets fysioterapeut utses av Fysioterapeuternas förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som valt ut tre kandidater av de personer som blivit nominerade. 

Juryn för Årets fysioterapeut 2023 består av:
Sofia Rydgren Stale, Ordförande Sveriges Läkarförbund
Lisa Blohm, Chefredaktör Dagens Medicin
Emma Carlsson, Ledamot Fysioterapeuterna Studentsektionen
Lisbeth Eriksson, Ledamot förbundsstyrelsen Hjärtlung
Conny Allaskog, Ordförande NSPH
Cecilia Winberg, Ordförande Fysioterapeuterna

Prissumman är 25 000 kronor. 

Vinnaren tillkännages vid Fysioterapi 2023
Årets fysioterapeut kommer att tillkännages i samband med vår konferens, Fysioterapi 2023, som går av stapeln i Göteborg den 4 & 5 oktober.

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...