Dom från högsta förvaltningsdomstolen om undantag från momsplikt för vikarierande fysioterapeut inom samverkansavtal – Fysioterapeuterna

2023-02-14 12:36

Fysioterapeuterna, Företagare

Dom från högsta förvaltningsdomstolen om undantag från momsplikt för vikarierande fysioterapeut inom samverkansavtal

Domen ger ett klargörande i en fråga som många av förbundets medlemmar som är egenföretagare kan behöva hantera vid till exempel föräldraledighet, sjukdom eller inför pension.

Omsättning av tjänster är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas dock bland annat omsättning av tjänster som utgör sjukvård. Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare i dom HFD 2021 ref. 29 fastslagit att ett bolag som bedriver en läkarmottagning och har samverkansavtal med en region har ansetts undantagen från skatteplikt, då det faller in under undantag för sjukvård i enlighet med 3 kap, 3-5 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).

Nu har frågan om undantag från skatteplikt för sjukvård aktualiserats. Frågan i målet är om tjänster som utförs av en legitimerad fysioterapeut då denne vikarierar för en fysioterapeut som har samverkansavtal med regionen omfattas av undantag från skatteplikt för sjukvård. Med andra ord: kan det anses vara uthyrning av personal när vikarieförhållande finns mellan fysioterapeut med samverkansavtal och vikarierande fysioterapeuts bolag, eller om det fortfarande är undantaget momspliktighet genom undantagen i mervärdesskattelagen likt HFD 2021 ref. 29.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastslagit att undantag från mervärdesskatteskyldighet för hälso- och sjukvård kan gälla även vid vikarieförhållande till samverkansavtal med region. 

Domstolen skriver i domskäl att de enda tjänster som aktuellt bolag omsätter inom ramen för den verksamhet som omfattas av dom är de som tillhandahålls bolagets patienter, samt att de därför endast behövde ta ställning till om bolagets tillhandahållande till patienterna omfattas av undantaget för skatteplikt för sjukvård. Ej bolaget som helhet, vilket hade gjort frågan ytterligare komplicerad.

Bolagets tjänster utgjordes av sådan fysioterapi som omfattas av lagstiftningen om fysioterapiersättning, det vill säga fysioterapeutisk behandling som är föranledd av skada eller sjukdom och tjänsterna utförs av legitimerad fysioterapeut. Därför fann domstolen det klart att de tjänster som bolaget tillhandahåller patienterna är av sådant slag att de omfattas av undantaget för skatteplikt för sjukvård även vid ett sådant här vikarieförhållande.

Domen ger ett klargörande i en fråga som många av förbundets medlemmar som är egenföretagare kan behöva hantera vid till exempel föräldraledighet, sjukdom eller inför pension. Dock är det viktigt att komma ihåg att domen gäller en specifik situation. Om du som medlem hamnar i en liknande situation där du avser använda vikarie inom ert samverkansavtal med region så hör av dig till vår rådgivning, så att ni på bästa sätt kan trygga att era avtal inte tolkas annorlunda ur beskattningshänseende.

Senaste nyheterna

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...

Ny version av eFYSS

2023-08-31 10:17

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivit...

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättr...

Nytt avtal med Vårdföretagarna

2023-07-04 15:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Ett nytt centralt avtal har träffats inom privat sektor med arbetsgivarorganisationen...