Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare – Fysioterapeuterna

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd” är sedan i juli ute på remiss. Frågan är viktig för många medlemmar som bedriver verksamhet inom ramen för LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi. Här hittar du svar på vanliga frågor om utredningens förslag och vad Fysioterapeuterna tycker och gör.

Frågor och svar

 

Vilka är de huvudsakliga förslagen i utredningen?

Utredaren betonar att genomförandet av utredningens förslag inte är beroende av varandra, men att man rekommenderar att de läses och genomförs tillsammans:

  • LOF föreslås upphöra 2025.
  • Etableringar föreslås inte längre kunna säljas efter 2025.
  • Övergångsregler för verksamma inom LOF föreslås gälla till utgången av 2031.

Observera att dessa tidsgränser föreslås under förutsättning att riksdagsbeslut om upphävande av LOF tas under 2024.

  • Förslag att ändra i upphandlingslagarna (LOU samt LUK) så att upphandlande myndighet ska beakta mindre företags möjlighet att delta i upphandlingar av Hälso- och sjukvårdstjänster. Konkurrensverket föreslås få ansvar för tillsyn att reglerna efterlevs.
  • Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att se över principerna för de olika ersättningssystemen, samt ta fram nationella rekommendationer på området.
  • Förslag att regeringen bör överväga att införa ökad statlig styrning inom en rad för kompetensförsörjningen centrala områden.
  • Denna styrning bör stödja utvecklingen mot god och nära vård.
  • Förutsättningarna för forskning rörande primärvård i allmänhet och i glest befolkade områden i synnerhet, bör stärkas.
  • Förslag om en förordning om statsbidrag till vårdgivare i glest befolkade områden.

Hur blir det här för mig som är företagare inom LOF?

Det är svårt att säga eftersom inga beslut är ännu fattade. Utredningens förslag kan, beroende på remissvar som kommer in, komma att genomföras helt, delvis eller inte alls.

Utredningens förslag syftar till att underlätta etablering/upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster för små företag.

För dig som planerar att avsluta din verksamhet inom de närmaste åren är det viktigt att hålla reda på vad det slutgiltiga beslutet blir när det gäller avslut av möjlighet till försäljning, och därmed initiera eventuell försäljning i god tid.

Så som förslaget ser ut nu tänker utredaren att under övergångstiden fram till 2031 ska fortsatt utvecklingsarbete ske av utredningens förslag, genom uppdrag till olika myndigheter. Det handlar exempelvis om principer för ersättningssystem och riktlinjer för upphandlingar av mindre hälso- och sjukvårdsföretag.

Om förslaget som ligger går igenom kommer sannolikt nya upphandlingar behöva påbörjas parallellt, redan innan övergångsreglerna upphör att gälla, för att kompensera för pensionsavgångar och ökande behov av fysioterapeuter med mera Det kan skapa möjligheter för fler företagare.

Det är dock idag svårt att bedöma hur framtida upphandling kommer att fungera för företagande fysioterapeuter i och med att mycket hänger på att alla utredningens förslag verkligen genomförs, samt den närmare utformningen av dessa förslag.

Vad gör Fysioterapeuterna och hur ser processen framåt ut?

Fysioterapeuterna arbetar nu med att noggrant analysera och inhämta synpunkter på förslagen från förtroendevalda och andra medlemmar. Det gör vi främst genom Rådet för företagande. Vi kommer därefter lämna våra synpunkter i ett remissvar som ska vara inne senast den 10 november. När remissvaren lämnats till Regeringskansliet bereds dessa för att så småningom eventuellt leda till ett lagförslag och uppdrag till myndigheter att utforma förslag till riktlinjer.

Vad tycker Fysioterapeuterna om utredningens förslag?

Fysioterapeuterna tycker att det är bekymmersamt att konsekvenserna av utredningens förslag är svåra att överblicka, då mycket hänger på om förslagen kommer att genomföras i sin helhet och hur förslagen fortsatt kommer att utformas. Vår uppfattning är att myndigheternas uppdrag att utforma riktlinjer och förslag borde föregå upphävandet av LOF.

Fysioterapeuterna har under hela utredningstiden betonat vikten av nationell styrning av både ersättningssystem och övriga villkor, för att möjliggöra jämlika villkor nationellt för både fysioterapeuter och patienter.

Läggs LOF ner utan att en fungerande upphandlingsmodell införs, riskerar det bli stora negativa konsekvenser för både företag och patienter.

Hur kan jag som medlem göra min åsikt hörd?

Du som medlem är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter på utredningens förslag. I första hand vänder du dig till den person som representerar ditt distrikt i Rådet för företagande, men du är naturligtvis även välkommen att höra av dig till Ordförande i Rådet för företagande, Ingela Tengvall, eller till Fysioterapeuternas kansli. Kontaktuppgifter till samtliga hittar du här.

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...