Om ett eventuellt upphävande av LOF – Fysioterapeuterna

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Om ett eventuellt upphävande av LOF

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23” som just nu är ute på remiss. Utredningen föreslår bland annat att systemet med nationella taxan avvecklas. Vi har av resursskäl inte möjlighet att svara varje enskild medlem, men hoppas att de vanligaste frågorna besvaras i texten nedan, samt i tidigare frågor och svar (publicerat den 7 september 2023), se länk längst ner på sidan.

Vad händer om denna förändring inte blir av?

De senaste åren har flera statliga utredningar genomförts, där en nedläggning av systemet med den så kallade nationella taxan föreslås, utan att några förändringar kommit till stånd. Vad säger och gör Fysioterapeuterna i frågan?

Fysioterapeuterna är väl medvetna om problematiken och förstår oron bland taxeanslutna fysioterapeuter, som inte vågat genomföra nödvändiga investeringar och till och med känt sig tvungna att avveckla sina verksamheter.

Vår uppfattning är att det vore en helt ohållbar situation om inte heller dessa förslag genomförs och det har vi tydligt framfört till utredaren. Vi kan se i de slutliga förslagen att utredaren lyssnat på oss om denna farhåga då denna situation och de privatpraktiserande fysioterapeuters villkor uppmärksammas av utredningen. Det framgår bland annat hur förbundets åsikter har kommit till uttryck i följande utdrag från utredningen:

”Samtliga aktörer som promemorians författare varit i kontakt med uttrycker att det finns ett stort behov av reformer och ett slutgiltigt ställningstagande från statens sida – inte minst i ljuset av ett flera utredningar på området genomförts men ingen förändring skett. Professionsföreträdarna menar att detta har skapat en stor osäkerhet bland deras medlemmar, som leder till att fler och fler överväger att avveckla sina verksamheter”. (Ds 2023:23, s. 122)

Hur ska verksamhet som privatpraktiserande fysioterapeut med offentlig finansiering kunna fortsätta bedrivas?

De förslag som läggs fram av utredningen är tänkta att komma på plats redan under den period då övergångsreglerna i LOF kommer att gälla. Ändringarna i den upphandlingsrättsliga lagstiftningen föreslås till exempel träda i kraft redan 2025. Tanken är att Konkurrensverket ska sätta i gång med att ta fram föreskrifter på området så fort som ett positivt riksdagsbeslut tagits i fråga om förslagen i utredningen. Regioner och kommuner ska utifrån dessa föreskrifter ta fram riktlinjer avseende hur man kan underlätta för små vårdverksamheter (inklusive enmans- och fåmansbolag) att verka med offentlig finansiering. Det är alltså något som kommer att vara obligatoriskt för regionerna att tillämpa när de upphandlar hälso- och sjukvårdstjänster.

Då Konkurrensverket kommer att ta fram föreskrifter på området och utöva tillsynsansvar över om underlaget finns men också över innehållet i riktlinjerna kommer det inte finnas en uppsjö av olika modeller utan nationell jämlikhet eftersträvas.

Myndigheten kommer även ha möjlighet att förelägga exempelvis regioner att följa de nya föreskrifterna. Utredningen lyfter fram vikten av att kvalitet och inte lägsta pris bör styra hur kontrakt tilldelas samt att mindre vårdverksamheter behöver stabilitet och förutsebarhet, bland annat i form av längre avtal. Det är några av de punkter som under arbetets gång framförts av Fysioterapeuterna. Här är ett exempel på hur det uttrycks i utredningen:

”Parterna framhåller att potentiella leverantörer måste kunna förlita sig på att vissa förhållanden kommer att bestå under en längre period för att våga ansluta sig till ett offentligt finansierat system”. (Ibid, s. 55.)

Hur ska privatpraktiserande fysioterapeuter kunna fortsätta bedriva verksamhet i glesbygden?

Fysioterapeuterna har uppmärksammat utredningen på de hinder som mindre vårdföretag (inklusive en- och fåmansbolag) möter för att verka inom ramen för offentligt finansierade system, särskilt i glesbygden. Utöver det som framgår under föregående punkt föreslås också i utredningen en förordning om bidrag till privata vårdgivare verksamma i glesbygden. Bidraget ska kunna sökas av privata utförare, med eller utan offentlig finansiering, för att dryga ut företagets kassa så att verksamheten kan fortsätta bedrivas även i glest befolkade områden. Bidraget kommer inte att hanteras av regionerna utan det föreslås att Socialstyrelsen ska hantera administrationen.

Är det sant att verksamheter som verkar inom ramen för LOF ska stängas ned 2025?

Ingen verksamhet kommer att tvingas stänga ned 2025 med anledning av utredningens förslag. Fysioterapeuterna har under möten med utredningen upprepat vikten av generösa övergångsbestämmelser om minst sju år. I utredningen föreslås att övergångsbestämmelserna ska gälla under denna period. Det innebär att lagstiftningen upphävs men att de fysioterapeuter som redan är verksamma inom ramen för LOF (både de som har samverkansavtal och de som saknar sådant avtal) ska få verka inom systemet fram till utgången av 2031, förutsatt att ett riksdagsbeslut om att gå vidare med förslagen tas 2024. 

Kommer fysioterapeuter som redan är verksamma inom LOF ”låsas in” i systemet under övergångsperioden eller kommer det vara tillåtet att avveckla verksamheten och gå över till offentlig upphandling utifrån de nya reglerna?

En fysioterapeut verksam inom LOF har redan i dag möjlighet att avveckla verksamheten enligt sagda lag och i stället gå in i ett annat offentligt finansierat system. Utredningens förslag förändrar inte detta. Tvärtom är utredningens förhoppning att ändringarna i upphandlingslagstiftningen, tillsammans med föreskrifterna från (och det utökade tillsynsansvaret för) Konkurrensverket som föreslås, på ett påtagligt sätt ska underlätta mindre vårdgivares möjligheter att delta och tilldelas kontrakt i offentliga upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster. Det skulle i sin tur göra det attraktivt för fler taxeanslutna vårdgivare att överväga att gå över till upphandling (även under övergångsperioden). En förutsättning för det, precis som idag, är att verksamheten enligt LOF först avvecklas eller, om regionen medger det, görs vilande under den period som vårdgivaren går in i ett annat offentligt finansierat system.

Varför har Fysioterapeuterna haft en överenskommelse med SKR och SLF, där parterna föreslår ett system som, efter en initial period, ska vara frivilligt för regionerna att tillämpa?

Den överenskommelse som Fysioterapeuterna var part i utgick från en tidigare utredning, som också föreslog ändringar på området. Därför förhöll sig parterna till dessa förslag i överenskommelsen. Enligt den tidigare utredningens förslag var det inte aktuellt med ett obligatoriskt system. Det är i sammanhanget även viktigt att påpeka att LOF som sådant inte är ett obligatoriskt system när det kommer till nya avtal, utan det enda sättet som avtal kommer till stånd i dag är genom ersättningsetablering. När nya system föreslås måste också EU-rätten beaktas, vilket parterna har behövt förhålla sig till.

När utredningen som nu har lämnat sina förslag tillsattes fick den nya direktiv, där det bland annat framgick att LOF skulle upphävas. Utifrån de nya direktiven påbörjades ett intensivt arbete, där förbundet hade återkommande möten med utredningen. Förbundet kan inte förändra ett lagt direktiv men har strävat efter att inom givna ramar i så stor utsträckning som möjligt påverka innehållet i förslagen. Det är alltså de förslag som lagts av den nuvarande utredningen som riksdagen eventuellt kommer att ta ställning till och inte de tidigare förslagen.

Kommer verkligen rehabiliteringsfrågorna och fysioterapeuters kompetens och villkor att uppmärksammas i omställningen till god och nära vård?

Förbundet har uppmärksammat utredningen på att fysioterapeuter har en avgörande roll i det preventiva och rehabiliterande arbetet och att detta arbete är av största vikt, inte enbart för befolkningens hälsa och tillgången till jämlik vård, utan även för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Vi ser att detta har gett resultat utifrån de bedömningar som görs i utredningen. Utredningen föreslår bland annat att regeringen bör satsa på rehabilitering och preventivt arbete samt överväga att förstatliga specialistutbildningarna inom olika professioner. Vidare föreslår utredningen att mera resurser ska satsas på att möjliggöra forskning för alla professioner, kompetensutveckla medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Utredningen har också uppmärksammat vad förbundet har framfört angående behovet av ett modernt ersättningssystem.

Du hittar utredningens fullständiga förslag här

Hur kan jag som medlem göra min åsikt hörd?

Du som medlem är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter på utredningens förslag. I första hand vänder du dig till den person som representerar ditt distrikt i Rådet för företagande, men du är naturligtvis även välkommen att höra av dig till Ordförande i Rådet för företagande, Ingela Tengvall, eller till Fysioterapeuternas kansli. Kontaktuppgifter till samtliga hittar du här.

Länk till tidigare frågor och svar, publicerat den 7 september 2023.

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...