Förbundsledaren nr 3 2023 – Fysioterapeuterna

Kan omställningen till Nära vård bli ett verktyg för ändrat fokus?

Nyligen pratade jag med en fysioterapeutkollega om hens upplevelser av svensk hälso- och sjukvård. Jag tar med mig mycket från samtalet men framför allt vikten av att lyfta det arbete som görs i kliniken. Under sina 20 år i yrket har hen aldrig i samband med lönesamtal eller medarbetarsamtal fått beskriva vad hen gör med en patient och varför det är viktigt. Det har i stället varit andra parametrar som bedöms: möjlighet till flexibilitet, måluppfyllnad i kvalitetsregister med mera.

Det är en berättelse som både bekräftar och upprör. Jag anar att många fysioterapeuter delar den erfarenheten och jag vill fundera vidare på hur vi kan prioritera att lyfta professionens kunskap och det unika som en fysioterapeut gör i mötet med en patient. Vågar man tro att omställningen till Nära vård kan bli ett verktyg för ett ändrat fokus? Ett fokus som är personcentrerat och med patienten som en aktiv medskapare. Ett arbetssätt som inte fokuserar på organisation eller byggnad, utan på person och relation. Kommer omställningen ge en tydligare bild av kunskapen som ligger bakom den vård och rehabilitering som utförs? Och kommer administrativa och digitala system vara den hjälp och det stöd som behövs för att jag ska ges de bästa förutsättningarna att göra mitt jobb i mötet med patienten?

Omställningen till Nära vård påverkar oss alla oavsett var vi arbetar. Det är lätt att tro att den bara påverkar primärvården men så är det verkligen inte. En vårdnivå kan inte arbeta ensam och för att vi ska få till en verklig förändring kommer vi alla att behöva se över och reflektera kring hur vi arbetar. Det handlar inte om att springa fortare eller att göra mer. Det handlar om att göra det som vi är utbildade för men att kanske göra det på andra sätt och tillsammans med andra. Samordning och samarbete med kollegor och andra professioner oavsett vårdform eller vårdnivå behövs för att varje enskild persons behov ska tillgodoses. För att kunna göra det på ett bra sätt behöver vi ha kunskap om varandra och de förutsättningar som vi har för vårt arbete. Fysioterapi bygger på insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Vågar man tro att omställning leder till att just de insatser som vi gör är de som kommer att värderas och uppskattas?

Förändring tar tid och är sällan enkelt. För att lyckas behöver vi ha kunskap, vara delaktiga och vilja förändring. Vi är viktiga i förändringen och de insatser som vi gör är viktiga för såväl verksamheten som alla personer som någon gång behöver vår professionella kunskap. Vi behöver alla veta mer och förstå för att kunna vara delaktiga. Har din chef pratat om omställningen till Nära vård? Om inte så finns det användbart material att ha som en utgångspunkt för sådana samtal både via Fysioterapeuterna och SKR. Förbundet kan bland annat erbjuda ett webbinarium och en poddcirkel som kan inspirera och ge dig mer kunskap om omställningen.

Cecilia Winberg, förbundsordförande