Förbundsledaren nr 4 2023 – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuter och förbundet bidrar till hållbar utveckling

I arbetet som fysioterapeut arbetar vi nästan alltid tillsammans med patienten mot ett gemensamt mål. Ett mål som vi gemensamt fattar beslut om tidigt och som helst ska vara rimligt, tidsatt och möjligt att utvärdera. Det är bra med gemensamma mål som ökar förståelse för riktning och som underlättar utvärdering. Medan mål som är skrivna av någon annan behöver tolkas och förstås för att vi ska kunna arbeta för uppfyllnad. Jag tänker till exempel på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Det är en gemensam målbild för stora delar av världen som omfattar i princip allt vi gör. Hur tar vi oss an det och hur delar vi upp det i hanterbara bitar? Det kräver eftertanke. Vi vet att vi som människor påverkar klimatet och vi vet mycket om vilken framtid som vi kommer att möta om vi inte förändrar våra sätt att leva.

Fysioterapeuterna fattade 2020 beslut om att Agenda 2030 ska vara vägledande för allt vårt arbete. Det är ett stort och viktigt åtagande som vi arbetar för att ta oss an. Det gör vi bland annat genom att höja kunskap om hur vi som fysioterapeuter bidrar som profession genom att våra arbetsinsatser leder till minskat läkemedelsanvändande och färre vårddygn. Genom vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar vi till minskad belastning på hälso- och sjukvården. Det leder i sin tur till minskade indirekta utsläpp från till exempel inköpta varor, arbetspendling och avfall. Vi arbetar i det praktiska med en hållbarhetsstrategi, genom hur vi resor och genom hur vi möts.  Och i våra förhandlingar arbetar vi hårt för en hållbar arbetsmiljö, för möjlighet till kompetensutveckling under yrkeslivet och för en löneutveckling som inte diskriminerar – det är också viktiga delar av ett hållbart samhälle.

Omställning till en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle kräver handling globalt, nationellt och lokalt. Vi deltar i internationella sammanhang genom att påverka de organisationer som vi är en del av. Det är därför glädjande att både vår europeiska- och vår världsorganisation nu har strategier inom hållbarhet och därmed har frågan på sin agenda.

I oktober anordnas Fysioterapi 2023 med tema hållbar utveckling. Jag hoppas att vi där kommer att få många goda exempel från såväl forskning som klinik på hur vi som fysioterapeuter tillsammans med många andra är viktiga spelare i arbetet för vår framtid. Jag hoppas också att vi kommer att ha goda samtal om hur vi kan arbeta vidare för Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Hela förbundsstyrelsen kommer att vara på plats i Göteborg 4-5 oktober. Ta tillfället i akt att prata mer med oss om du är där.