Förbundsledaren nr 5 2022 – Fysioterapeuterna

Det viktiga stödet runt chefen

Det finns många utmaningar med att vara chef och ledare i hälso- och sjukvården. Det är en komplex miljö där du som är chef ska balansera olika intressen, se till att verksamheten är effektiv och säker och samtidigt nå mål uppställda av politiker och förvaltning. Och mitt i allt detta ska du också värna din egen arbetsmiljö och dina egna intressen. Då är det viktigt att ha stöd runtomkring sig. Under några månader i höst har jag provat på att vara ledare för förbundet och då också upplevt hur viktigt det är med det stöd man har runt omkring sig.

Som medlem i Fysioterapeuterna får du stöd både i frågor som rör vårdens styrning och utveckling och i frågor som rör din roll som chef, din arbetsmiljö och andra villkor kopplade till din anställning. Vi ger dig ett naturligt sammanhang med förankring i professionen.

Under mina år som fysioterapeut har jag mött en rad chefer med väldigt olika förutsättningar och sett hur mycket det påverkar i organisationen i alla led. Flera undersökningar, bland annat från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, visar att det finns brister i de grundläggande förutsättningarna för chefer i vård och omsorg. Det handlar bland annat om det administrativa stödet. När det inte finns tillräckligt med stöd i form av exempelvis hr, ekonomi och verksamhetsutveckling, så får chefen en ökad administrativ tyngd. Detta är något som Södertälje kommun tagit höjd för i sitt digitaliseringsarbete, där de jobbar för att få en god stödstruktur på plats i organisationen. Då få cheferna bättre förutsättningar att leda i förändring. Läs mer om detta i intervjun med Louise Gottlind, fysioterapeut och digital strateg i Södertälje kommun.

Ett av förslagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ger är att minska antalet medarbetare per chef, för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap. Detta stöds också av den kunskapssammanställning av forskningsläget inom området, som publicerades av Institutet för stressmedicin i våras. Rapporten visar att för många medarbetare i en arbetsgrupp är dåligt för alla. Att ha ansvar för många medarbetare ger en minskad kontroll, minskad arbetstillfredsställelse och ökad stress för chefen. Det leder till en kedjereaktion i organisationen så att missnöjet ökar även hos medarbetarna. Det får i sin tur effekter på hur verksamheten fungerar och hur nöjda vård- och omsorgstagarna är.

För att skapa förutsättningar för god kvalitet och minska risken för brister i arbetsmiljön behöver vi organisationer där man som chef får utrymme att vara just chef. Med tillräckligt administrativt stöd och inte för många medarbetare. Där man får tid till ett nära ledarskap, egen kompetensutveckling och stöd för att leda utvecklingsarbete. Arbetsgivare och huvudmän måste helt enkelt prioritera ledarskapsfrågan högre.

Sara Barsjö, tillförordnad förbundsordförande

Förbundsledaren nr 5 2022 skrevs av tillförordnad förbundsordförande Sara Barsjö, då ordinarie förbundsordförande Cecilia Winberg var tjänstledig.